Καστοριά

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς με 18 θέματα

Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο στην Κλεισούρα – Γνωμοδότηση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού σε ΔΕΥΑΚ

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καστοριάς κ. Ανέστη Αγγελή για την υπογραφή της «Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα» για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δημάρχου
3.           Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2016 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
4.           Λήψη απόφασης δέσμευσης Δημοτικού Συμβουλίου για ενίσχυση στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 των πιστώσεων που αφορούν στην προμήθεια και μεταφορά άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.           Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
6.           Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο ΔΕΔΔΗΕ για την ανέγερση υποσταθμού εσωτερικού χώρου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7.           Επανεξέταση υπόθεσης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (επιχείρηση Χρήστου Βεκιάρη) ύστερα από την υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
8.           Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Δαμιανού εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισήγηση Αντιδημάρχου
9.           Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 του Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ.Σ.

Νομικού Προσώπου

10.       Εισήγηση – γνωμοδότηση (άρθρου 3, παρ. 2 της ΠΥΣ 33/2016) σε αίτημα πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές Υπηρεσίες (ΔΕΥΑΚ). Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ
11.       Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους ΚΑΠ 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών κτιρίων. Απόφαση ΔΕΠ
12.       Παραχώρηση αιθουσών του μη λειτουργούντος Δημοτικού Σχολείου Κλεισούρας για τη στέγαση Εκκλησιαστικού – Λαογραφικού – Εθνολογικού Μουσείου. Απόφαση ΔΕΠ
13.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος αγροτεμαχίου υπ’ αριθ. 531 του αγροκτήματος Λεύκης της Δ.Ε. Αγ. Τριάδος. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών
14.       Λήψη απόφασης για τη λύση υφιστάμενης μίσθωσης και την εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μαυροχωρίου (Κυλικείο Αθλητικού Κέντρου Ν.Ο. Μαυροχωρίου). Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών
15.       Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών Υπ/σιών
16.       Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης Μητρώων Αρρένων έτους 2016. Εισήγηση Δ/νσης

Διοικ/κών Υπ/σιών

17.       Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Κρεπενής για τη νομιμοποίηση σταυλικού καταλύματος. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης
18.       Έγκριση έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

Back to top button