Ελλάδα

Ποιοι μισθωτοί θα πληρώσουν διπλές εισφορές (παράδειγμα)

Όσοι είναι εργαζόμενοι της εταιρείας ως μισθωτοί (π.χ. διευθυντικά στελέχη κ.ά.) και ταυτόχρονα μετέχουν με αμοιβή στο Δ.Σ. θα πληρώσουν διπλές εισφορές: 41,06% (25,06% εργοδότης και 16% εργαζόμενος) επί του μισθού τους και 34,10% (21,38% εργοδότης και 12,72% οι ίδιοι) επί των αμοιβών τους για το Δ.Σ. Εάν ο μισθός τους υπερβαίνει το ανώτατο πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών, δηλαδή τα 5.860,80 ευρώ, τότε δεν θα δηλώνονται οι αμοιβές λόγω της ιδιότητας του μέλους Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση θα δηλώνονται μέχρι του ποσού το οποίο αθροιζόμενο με τον μισθό φτάνει στα 5.860,80 ευρώ.

Για παράδειγμα: Μέλος Δ.Σ. Α.Ε. παρέχει προς το νομικό πρόσωπο της εταιρείας εργασία υπό καθεστώς εξάρτησης ως διευθυντικό στέλεχος με αμοιβή 3.500 ευρώ μηνιαίως και λαμβάνει αμοιβές ως μέλος του Δ.Σ. 2.800 ευρώ για τον Ιανουάριο. Επειδή το ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών είναι 5.860,80 ευρώ στην ΑΠΔ, θα δηλωθεί αμοιβή από συμμετοχή σε Δ.Σ. 2.360,80 ευρώ (5.860,80 ευρώ – 3.500 ευρώ).

Συνεπώς, όπως αναφέρει το Έθνος, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή όσα ίσχυαν για τα πρόσωπα που ως διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιρειών ή συνεταιρισμών παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως προς το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ή του συνεταιρισμού με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ εντάσσονται ως νέα κατηγορία ασφαλισμένων-εισφερόντων στον ΕΦΚΑ τα μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών και αγροτικών συνεταιρισμών για τις αμοιβές που λαμβάνουν με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. Ως ημέρες ασφάλισης θα λογίζονται οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης-συμμετοχής στο Δ.Σ., όπως αυτές προκύπτουν από τα πρακτικά.

enikonomia.gr

Back to top button