ΑγροτικάΚαστοριά

Καστοριά – Παραγωγοί πατάτας: Απαιτείται εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι:

Όλοι οι παραγωγοί πατάτας υπόκεινται σε καθεστώς συστηματικών φυτοϋγειονομικών ελέγχων, τόσο για φύτευση όσο και για φαγητό και απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο φυτοϋγειονομικό μητρώο, που τηρεί η Υπηρεσία.

Η διακινούμενη πατάτα φαγητού πρέπει να φέρει ειδική σήμανση, υπόδειγμα της οποίας παραθέτουμε παρακάτω, που θα προσαρτάται υποχρεωτικά στη συσκευασία σε περίοπτη θέση.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ:

  1. ΕΙΔΟΣ: ΠΑΤΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ
  2. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ
  3. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ:
  4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
  5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ. 365/2002-ΦΕΚ 307Α) οι παραγωγοί πατάτας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πατατόσπορο που να πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος IV, Μέρος Α, Κεφάλαιο II, σημείο 18.1 του παραπάνω Π.Δ.

Τέτοιος είναι:

  • ο πιστοποιημένος πατατόσπορος που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή
  • η πατάτα που έχει παραχθεί από την προηγούμενη καλλιέργεια του ίδιου παραγωγού και θα χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος στην τρέχουσα καλλιέργεια και μόνο στα δικά του αγροτεμάχια (ιδιοπαραγόμενος πατατόσπορος) αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία μας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω Π.Δ.

Ως εκ τούτου, όλοι  οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο  πατατόσπορο πρέπει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας  να υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία μας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση μη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και χρήσης μη πιστοποιημένου ή μη ελεγμένου πατατόσπορου:

  1. θα τους επιβληθούν οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και
  2. σε περιπτώσεις ζημιών από αίτια που καλύπτονται ασφαλιστικά, δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, στο τηλ. 2467350253 (Δώμου Χριστίνα) και 2467350248 (Μιχαλοπούλου Κων/να).

Στο Φυτοϋγειονομικό μητρώο υποχρεούνται να είναι γραμμένοι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που για επαγγελματική χρήση  εισάγει, παράγει, συγκεντρώνει, διακινεί πατάτα φαγητού και πατατόσπορο.

Ο Αριθμός Μητρώου είναι Ατομικός και χρησιμοποιείται για την αναγνώρισή του.

Τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της Αίτησης ή σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων, ο εγγεγραμένος στο  Φυτοϋγειονομικό μητρώο υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Καστοριάς, εντός 15 εργάσιμων ημερών, ώστε να ενημερωθεί αμέσως το ΜΗΤΡΩΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, στο τηλ. 2467350253 (Δώμου Χριστίνα) και 2467350240 (Μακρίδου Σοφία).

Back to top button