Καστοριάτελευταίες ειδήσεις

Απόφαση Δημάρχου Καστοριάς: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως  Αντιδημάρχους του Δήμου Καστοριάς , με θητεία από  1-3-2017 έως και 31-8-2019 , εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

1.-Στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, κ.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταβιβάζουμε :

 1. Την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου.
 2. Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού , την σύνταξη του ισολογισμού    και του λογαριασμού αποτελέσματος  χρήσεως.
 3. Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων και της πορείας  των δαπανών.
 4. Την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων, πληρωμής βεβαιωτικών καταλόγων, συμβάσεων, συμφωνητικών, αποφάσεων απ΄ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Δ.Κ.Κ  για προμήθειες, έργα , μελέτες και δαπάνες του Δήμου Καστοριάς.
 5. Την παρακολούθηση των οικονομικών όλων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου.
 6. Την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα  παροχής κοινωνικής προστασίας.
 7. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη  και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
 8. Την εφαρμογή πολιτικών και την συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υγεία.

 

2.-Στον Αντιδήμαρχο  Προγραμματισμού – Ανάπτυξης Διαφάνειας  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  κ.ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ, μεταβιβάζουμε :

 1. Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου .
 2. Την προστασία, την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και
 3. ιδιαίτερα στον τομέα των ήπιων ή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 4. Την προετοιμασία για την κατάρτιση του  επιχειρησιακού και του τεχνικού προγράμματος.
 5. Την έρευνα για τον εντοπισμό Ευρωπαϊκών  Εθνικών και άλλων προγραμμάτων Ανάπτυξης.
 6. Την αξιολόγηση απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών.
 7. Την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου και την  μετατροπή του σε ψηφιακό.
 8. Την προώθηση της διαφάνειας με την ανάρτηση όλων των αποφάσεων των οργάνων του Δήμου στο Διαδίκτυο.
 9. Την ευθύνη ιστοσελίδας του Δήμου και των κειμένων που αναρτώνται σ΄ αυτό από τις υπηρεσίες.
 10. Την λειτουργία των ΚΕΠ.
 11. Την τοπική αρμοδιότητα  για τη Δημοτικές  Ενότητες Καστρακίου ,  Κλεισούρας και Καστοριάς.

 

3.-Στον  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας, κ.ΛΙΑΝΟ ΣΩΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, μεταβιβάζουμε:

 1. Το Κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες.
 2. Τον Δημοτικό φωτισμό όλων των κοινοχρήστων χώρων.
 3. Την αξιοποίηση και εκσυγχρονισμό χώρων στάθμευσης.
 4. Την δημιουργία χώρων στάθμευσης .
 5. Τον έλεγχο  έκδοσης οικοδομικών αδειών.
 6. Την μελέτη διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 7. Τον προγραμματισμό των μελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (ετοιμασία , δημιουργία  φακέλων έργων κ.λ.π).
 8. Την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση  περιοχών του Δήμου.
 9. Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων  και την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών εφαρμογής κ.λ.π.
 10. Την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, όλων των Δημοτικών κτιρίων, των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.
 11. Τον καθορισμό των χώρων για την τοποθέτηση  υπαίθριων  διαφημίσεων.
 12. Την μέριμνα και  την λήψη μέτρων για την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας της σήμανσης  και σηματοδότησης  καθώς και την  εύκολη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους και την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 13. Την τοπική αρμοδιότητα  για την Δημοτική Ενότητα Αγίας Τριάδας .

4.-Στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού- Παιδείας – Προγραμματικής Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης – Εξυγίανση λίμνης, κ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ,  μεταβιβάζουμε: 

 1. Την προστασία και ανάδειξη των μουσείων, μνημείων των βυζαντινών και μεταβυζαντινών εκκλησιών.
 2. Την προστασία-προβολή όλων των ιστορικών σημείων του Δήμου.
 3. Την οργάνωση Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 4. Την Προγραμματική εκπόνηση μελετών ενοποίησης , ανάδειξης , συντήρησης της παλαιάς πόλης και των ιστορικών μνημείων αυτής.
 5. Την ενεργοποίηση του Καστοριανού ανθρώπινου  επιστημονικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
 6. Την διοργάνωση εκδηλώσεων εικαστικών τεχνών.
 7. Την καθιέρωση εκδηλώσεων ποίησης πανελλαδικού χαρακτήρα σε συνεργασία με τον σύλλογο ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.
 8. Την ανάδειξη δυνατοτήτων συνεργασίας με τα ΤΕΙ, με τα Πανεπιστήμια, με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα εκπαίδευσης πολιτισμού.
 9. Την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης εξυγίανσης της λίμνης.
 10. .Την εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και της μεταφοράς μαθητών.
 11. Την διαχείριση, βελτίωση και διαφύλαξη των σχολικών μονάδων.
 12. Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό-ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

5.-Στον Αντιδήμαρχο Τουρισμού – Αθλητισμού – Επιχειρηματικότητας – Παραδοσιακών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  κ. ΖΗΣΗ ΛΑΖΑΡΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ,  μεταβιβάζουμε:

 1. Την  εποπτεία  και τον έλεγχο έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς  και σφράγισης, ανάκλησης αυτών  και παρακολούθησης της σύννομης λειτουργίας τους .
 2. Την εποπτεία των επιτροπών και οργάνων επιθεώρησης ελέγχου .
 3. Την εποπτεία και τον έλεγχο για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 4. Τη διαφήμιση, και την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης.
 5. Την  ανάπτυξη πολιτικών απασχόλησης και ενσωμάτωσης ανέργων.
 6. Την ανάπτυξη όλων των  μορφών τουρισμού.
 7. Την διοργάνωση όλων των παραδοσιακών εκδηλώσεων σε άμεση συνεργασία  με τους πολιτιστικούς συλλόγους.
 8. Την διοργάνωση συναυλιών.
 9. Την εκπόνηση, υλοποίηση σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη .
 10. Την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού.
 11. Την σφυρηλάτηση  της σχέσης τουρισμού με την γουνοποιία.
 12. Την κατασκευή, αδειοδότηση, συντήρηση, διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 13. Την ενίσχυση του  μαζικού αθλητισμού και διοργάνωσης  αθλητικών εκδηλώσεων.
 14. Την συνεργασία με το Σύλλογο Χιονοδρομίας Ορειβασίας Καστοριάς (ΣΧΟΚ) για την ορθή λειτουργία του χιονοδρομικού Βιτσίου.
 15. Τη σύσταση και λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
 16. Την τοπική αρμοδιότητα  για την Δημοτική Ενότητα Mεσοποταμίας

 

6.-Στην  Αντιδήμαρχο  Περιβάλλοντος – Καθαριότητας  κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  μεταβιβάζουμε:

 

 1. Την τήρηση του  κανονισμού καθαριότητος από τους πολίτες.
 2. Την καθαριότητα όλων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 3. Την αποκομιδή – διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα.
 4. Την επεξεργασία – ανακύκλωση των απορριμμάτων.
 5. Την διαχείριση του  αμαξοστασίου – την συντήρηση – επισκευή  του εξοπλισμού καθαριότητας.
 6. Την καθαριότητα και την αποψίλωση των Κοιμητηρίων  όλων των δημοτικών ενοτήτων.
 7. Την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων.
 8. Την συντήρηση-αναβάθμιση των δημοτικών πάρκων, των περιαστικών αλσυλίων και δασών.
 9. Τον καθαρισμό του δημοτικού οδικού δικτύου
 10. Την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων στο Δήμο.
 11. Την άμεση συνεργασία με το Σύλλογο Περιβάλλοντος Καστοριάς για την προστασία του εσωτερικού γύρου της λίμνης και του βουνού (πλατάνια-χλωρίδα).
 12. Την φροντίδα σωστής λειτουργίας των παιδικών χαρών και της καθαριότητας.
 13. Την μέριμνα για την περισυλλογή και απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων
  αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Τροχαία.
 14. Την τοπική αρμοδιότητα  για την Δημοτική Ενότητα  Αγίων Αναργύρων.

 7.-Στον Αντιδήμαρχο  Αγροτικών Θεμάτων – Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ μεταβιβάζουμε:

 1. Την εποπτεία και τον έλεγχο του υπαίθριου , πλανόδιου, στάσιμου εμπορίου -Λαϊκές αγορές  (Λειτουργία- συντήρηση- ανασυγκρότηση)
 2. Την συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας
 3. Την συντήρηση και τη λειτουργία των  υδατόπυργων για αγροτική χρήση.
 4. Την διαφήμιση αγροτικών προϊόντων με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.
 5. Την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στις αγορές
 6. Την σύσταση και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών πάρκων του Δήμου.
 7. Ενημερωτικές πρωτοβουλίες με αγροτικό περιεχόμενο.
 8. Την διαχείριση των δημοτικών δασών.
 9. Την διαδικασία ξύλευσης
 10. Την διαχείριση και συντήρηση των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων άρδευσης.
 11. Την διαχείριση βοσκοτόπων
 12. Τους αποχιονισμούς κατά τους χειμερινούς μήνες.
 13. Την πολιτική προστασία και τις φυσικές καταστροφές σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
 14. Συλλογικών δράσεων εθελοντισμού Τοπικών Κοινοτήτων-Διαμερισμάτων .
 15. Την λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης – εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας που έχουν σχέση με τη γεωργία – κτηνοτροφία-αλιεία.
 16. Την λήψη μέτρων προστασίας υδάτινων πόρων – χωματερών – διαχείριση της αμμοληψίας.
 17. Τις δράσεις και την φροντίδα περισυλλογής των αδέσποτων ζώων.
 18. Την τοπική αρμοδιότητα για τις  Δημοτικές  Ενότητες  Κορεστείων , Βιτσίου και Μακεδνών.

 

Β. Αναθέτουμε σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους εκ περιτροπής την τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 391/1982 (ΦΕΚ 73/Α/18-6-1982).

 Γ. Από τους ανωτέρω αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι:

1.Λιάνος Σωκράτης του Δαμιανού

2.Ζήσης Λάζαρος του Χρήστου

3.Αντωνίου Μαλαματή του Πέτρου

4.Δάγγας Παναγιώτης του Αθανασίου

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Δήμαρχο αναπληρώνει ο εκάστοτε οριζόμενος με απόφασή του αντιδήμαρχος.

Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 1-3-2017.

 

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα  του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59  του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου.

 

Back to top button