Το επίμαχο άρθρο που φέρνει τα πάνω κάτω στο καθεστώς των τραπεζοκαθισμάτων στις παραλίες

Μετά την τεράστια ανησυχία που εκφράζουν οι καταστηματάρχες των παραλιών της Καστοριάς για όσα θα ισχύσουν για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων ο antennes.gr σας παρουσιάζει το άρθρο 15 του Ν.4467/2017 που αντικαθιστά το άρθρο 13 του Ν.2971/2001.

Σύντομα αναμένεται και η σχετική υπουργική απόφαση.

Νόμοι 4467/2017 Αρθρο 15

Αρθρο 15. Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έναντι ανταλλάγµατος, κατόπιν δηµοπρασίας, η οποία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η διαδικασία δηµοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παραχώρηση ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διάρκεια της δια δηµοπρασίας παραχώρησης της απλής χρήσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Σε δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση µπορεί να γίνει και απευθείας µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, η παραχώρηση της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέµατα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις που ευρίσκονται σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, ιδίως σε περιοχές που ευρίσκονται µέσα στα όρια ή γειτνιάζουν µε προστατευόµενες από την περιβαλλοντική νοµοθεσία.

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης απευθείας, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, µε σκοπό την έρευνα και µελέτη του οικοσυστήµατος των ακτών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον, ανωτέρω σκοπό αρµοδιοτήτων τους. Στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου συµπράττει και ο Υπουργός Τουρισµού, εάν η παραχώρηση συνδέεται µε την πραγµατοποίηση τουριστικών επενδύσεων.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, µε τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει, κάµπινγκ, κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωµατεία εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε δήµους για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3. Για την παραχώρηση εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και όλα τα θέµατα που ρυθµίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 2β. Η περαιτέρω εκµίσθωση χώρων του παρόντος άρθρου σε τρίτους, επιτρέπεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια απόφαση.»

5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

antennes.gr

 

 

shares