Οι μελετητές και οι εργολήπτες στα έργα του Δήμου Νεστορίου για το 2017 (λίστες)

Οι μελετητές και εργολήπτες έργων του Δήμου Νεστορίου για το 2017 

Α) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017
Β) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017

shares