Καστοριά

Πρόσκληση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Μεσοποταμίας (χάρτης – τιμές)

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική εμποροπανήγυρη  η οποία θα διεξαχθεί από 29 Ιουνίου έως 03 Ιουλίου 2017 στην Δημοτική Κοινότητα Μεσοποταμίας, να  υποβάλλουν αίτηση από 16 Ιουνίου έως και 22 Ιουνίου 2017 ,προσκομίζοντας-αποστέλλοντας (ταχυδρομικά –ηλεκτρονικά- μέσω Fax) τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων  του Δήμου Καστοριάς .

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

α) Επαγγελματίες έμποροι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),

β) Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,

γ) Κάτοχοι άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου

δ)Κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού αριθμού των προς χορήγηση αδειών της κάθε δραστηριότητας.

ε)Κάτοχοι ειδικών αδειών όπως επαγγελματίες ψυχαγωγικών παιγνίων αλλά και αδειών που έχουν χορηγηθεί με ειδικό καθεστώς (π.χ. αναπήρων πολέμου)

στ)Λοιποί έμποροι, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1.Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, δηλώνοντας  και την τήρηση συγκεκριμένων κανόνων λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

  1. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών ή υπαίθριων πωλητών ή κυριακάτικων αγορών ή βεβαίωση εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι

3.Φωτοαντίγραφο Α.Δ.Τ. ή άδειας παραμονής

4.Φωτοτυπία έναρξης δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ. ή μεταβολή εργασιών

5.Πρόσφατη απόδειξη της ταμειακής μηχανής

6.Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών.

7.Διπλότυπο Καταβολής τέλους συμμετοχής (είναι δυνατή η κατάθεση του τέλους συμμετοχής σε λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR02 0110 3720 0000 3725 4001 391 και Τράπεζας Πειραιώς ΙΒΑΝ GR65 0172 2480 0052 4800 3809 986 ).

8.Δημοτική ενημερότητα

Επισήμανση :

  • Για τις επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων και ποτών , οι συμμετέχοντες αποκτούν σχετική βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινού χώρου ,της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε.Καστοριάς.
  • Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους , θα γίνεται γνωστοποίηση Κ.Υ.Ε. από τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τον ν.4442/2016.
  • Για τα ψυχαγωγικά παίγνια (λούνα παρκ) θα εκδίδεται άδειας λειτουργίας κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Θεάτρων και Κινηματογράφων σύμφωνα με τον ν.4442/2016.

Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

Η συμμετοχή στην  εμποροπανήγυρη Μεσοποταμίας του Δήμου Καστοριάς συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την  αποδοχή όλων των όρων της αριθ.208/2015 απόφασης κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρις και της αριθ.132/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετική με τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής και ορισμό αρμόδιας επιτροπής διαχείρισης.

Η τοποθέτηση των συμμετεχόντων θα γίνει μετά από υπόδειξη της Επιτροπής Διαχείρισης Εμποροπανήγυρης.

Πληροφορίες :Νικ.Σπανίδης

Τηλ.     2467351155

FAX:    2467351154

e-mail : [email protected]

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΑΓΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2017

 

 

Back to top button