Κοινωνικό μέρισμα: Ώρα για… αίτηση! Μεγάλη προσοχή στην συμπλήρωση!

– Η απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα εκδόθηκε, συνεπώς… ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν! – Ο απόλυτος οδηγός! Βήμα – βήμα πώς θα συμπληρώσετε σωστά την αίτησή σας για να αποφύγετε… δυσάρεστες εκπλήξεις – Προσοχή για τα κριτήρια σχετικά με τα φιλοξενούμενα μέλη – Διπλή προσοχή με τον αριθμό λογαριασμού IBAN! Πρέπει να είστε οπωσδήποτε δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι αλλιώς κοινωνικό μέρισμα… γιοκ! – Τι πρέπει να κάνετεαν τα στοιχεία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ δεν… συμφωνούν! – Πότε μπορείτε να ακυρώσετε την αίτηση και να κάνετε νέα – Πότε θα ενημερωθείτε για το αν εγκρίθηκε και για το ποσό που δικαιούστε

Η πολυπόθητη για πολλά νοικοκυριά απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα, εξεδόθη την Παρασκευή, 24.11.2017. Με υπουργική απόφαση βάση της οποίας περιγράφονται οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος.

Επίσης στην απόφαση καταγράφονται αναλυτικά οι δικαιούχοι. Αλλά και ο τρόπος υπολογισμού του ποσού, καθώς και ποια είναι τα κριτήρια για το αν δικαιούται κανείς κοινωνικό μέρισμα. Για παράδειγμα εισόδημα, ακίνητη περιουσία, καταθέσεις κ.λπ.

Σημειώνεται πως η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το κοινωνικό μέρισμα αναμένεται να κατατεθεί έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ενώ μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το ποσό που αναλογεί στον κάθε δικαιούχο.

Ποιοι και πώς μπορούν να κάνουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα

Η αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 (Α’ 75). Συγκεκριμένα ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.

Υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος (www.koinonikomerisma.gr), χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η οίκοθεν καταβολή του κοινωνικού μερίσματος σε δικαιούχους. Αυτό όμως εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι είτε συνταξιούχος είτε λαμβάνει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθρου 93 του ν.4387/2016.

β) Ο υπόχρεος ή συνυπόχρεος είναι ηλικίας εβδομήντα (70) ετών και άνω.

γ) Δεν υπάρχουν στην ωφελούμενη μονάδα εξαρτώμενα μέλη ούτε φιλοξενούμενοι.

δ) Έχει δηλωθεί κύρια κατοικία (σ.σ. Πίνακας υπ’ αρ. 5 στο έντυπο Ε1) και όχι φιλοξενία σε άλλο φυσικό πρόσωπο.

Τι ισχύει για τα φιλοξενούμενα μέλη

Σε περίπτωση ωφελούμενης μονάδας που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών της ωφελούμενης μονάδας.

Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την επεξεργασία της αίτησης, θα ζητηθεί η συναίνεση των φιλοξενούμενων ατόμων. Αυτό θα γίνει μέσω των κωδικών τους TAXISnet για τη λήψη από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. των στοιχείων τους που τηρούνται στην Α.Α.Δ.Ε.. Η συναίνεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή της.

Τεράστια προσοχή στον αριθμό λογαριασμού IBAN!

Όλα τα δεδομένα που αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, στοιχεία εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στοιχεία ανεργίας, προκύπτουν από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΑΜΚΑ, του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ και προσυμπληρώνονται αυτόματα.

Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της διαδικασίας. Δηλαδή της επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός. Και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

Τι συμβαίνει όμως εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον δηλωμένο αριθμό λογαριασμού; Η απόφαση προβλέπει πως  δεν κρίνεται δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος. Δεν πραγματοποιείται η σχετική πληρωμή, ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησής του.

Σε περίπτωση που κάποιος IBAN δεν είναι ενεργός, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πίστωση του λογαριασμού, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά δικαιούχος ή συνδικαιούχος, θα πρέπει αυτός να μεταβεί στο οικείο πιστωτικό ίδρυμα. Εκεί θα πρέπει να διευθετήσει το εν λόγω ζήτημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η εξαίρεση φιλοξενούμενου μέλους στην αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα

Κατά την επεξεργασία της αίτησης, ο αιτών δύναται να αλλάξει τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας, όπως αυτή προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, με την προσθήκη τέκνου που έχει γεννηθεί μετά την 31η .12.2016, εισάγοντας τον Α.Μ.Κ.Α. του.

Σε περίπτωση που στη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως αυτή απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2016, προκύψει φιλοξενούμενο μέλος, το οποίο είναι άγνωστο στον αιτούντα, ο τελευταίος δύναται να το εξαιρέσει. Αυτό θα το κάνει χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που θα είναι διαθέσιμη στο σύστημα. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς την οικεία ΔΟY σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Στη συνέχεια ο αιτών δύναται να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Τι πρέπει να κάνετε αν δεν… συμφωνούν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Τι πρέπει να γίνει όμως σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων μεταξύ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ; Ο αιτών ή τα μέλη του νοικοκυριού (σ.σ. ανάλογα με το μέλος στου οποίου τα στοιχεία υπάρχει ασυμφωνία) θα πρέπει:

Εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να αιτηθούν την αλλαγή στοιχείων του ΑΜΚΑ του στα ΚΕΠ. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία των στοιχείων ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης, όπως αυτά προκύπτουν από το μητρώο του ΕΦΚΑ, ο αιτών θα πρέπει: Εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του στον ΕΦΚΑ.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την έγκριση ή την απόρριψή της. Αλλά και για το ύψος της παροχής.

Η αίτηση δύναται να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και να υποβληθεί νέα. Αυτό, ανεξάρτητα του αν έχει υποβληθεί οριστικά ή όχι.

Άτομα που έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 ότι φιλοξενούνται από φυσικά πρόσωπα, δεν είναι χωριστά δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος.

newsit.gr

shares