ΚαστοριάΠροκηρύξεις

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωση, προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, και διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή  παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο αριθμός των θέσεων, κατά ειδικότητα, του προσωπικού αυτού, έχει ως εξής:

1)Κατηγορία ΠΕ Κτηνιάτρων  , μία (1) θέση.

2)Κατηγορία  ΔΕ Οδηγών , μία(1) θέση

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν 3528/2007  Υπαλληλικού Κώδικα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από τις 29/12/17 έως και 08/01/2018

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  και να την υποβάλουν:

  Είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται, στο Τμήμα  Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς (2ο όροφος ,Γραφείο 5) Διοικητήριο, Τ.Κ. 52100  Καστοριά στον κ. Σίσκο Γεώργιο τηλ. επικοινωνίας 2467350355 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 9.00 – 13.00.

  Είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας – Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς-Τμήμα Προσωπικού , Μισθοδοσίας & Γραμματείας, Διοικητήριο, Τ.Κ. 52100 Καστοριά,  υπόψη κας  Στεργίου Μαρίνας και κας Μαμάρα Γλυκερίας (τηλ. επικοινωνίας: 2467350311-2467350270 ).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση ηλεκτρονικά της ανακοίνωσης καθώς και του σχετικού παραρτήματος αλλά και του Ειδικού Παραρτήματος (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ όπως και του σχετικού εντύπου αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Ενημέρωση Πολιτών  à Προκηρύξεις Θέσεων. 

 

 

 

Back to top button