Αντικαταστάθηκαν τα κεντρικά φανάρια με νέα τύπου led, σειρά έχουν τα ΛΥΒ (φωτογραφίες – προκήρυξη)

 

Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Καστοριάς µε προϋπολογισμό 25.000 ευρώ  

Σε αντικατάσταση των κεντρικών σηματοδοτών της πόλης μας με σύγχρονους νέου τύπου led τηλεδιαχειριζόμενους προχωρεί ο Δήμος Καστοριάς. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι να αναβαθμιστεί η φωτεινή σηματοδότηση και να αυξηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας στους δρόμους της πόλης μας. Για τον λόγο αυτό ο δήμος προκηρύσσει νέο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου µε προϋπολογισμό 25.000,00€ και αφορά τους σηματοδότες της διασταύρωσης Γράμμου και Ζαλόγγου. ήδη από χθες έγινε η αντικατάσταση

” Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Καστοριάς ” με Α.Μ. 8/2018, µε προϋπολογισµό 25.000,00€ µε ΦΠΑ. 

Ο Δήµος Καστοριάς  προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου  ” Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Καστοριάς “  με Α.Μ. 8/2018, µε προϋπολογισµό 25.000,00€ µε ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του Διαγωνισµού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πυθαγόρα 1 Μανιάκοι Καστοριάς 52100 (1ος όροφος) και να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήµου «www.kastoria.gov.gr» (Εξυπηρέτηση Πολιτών – Προκηρύξεις –  Διακηρύξεις).

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 και ο κωδικός της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι: 18PROC002960179/18 -4-2018

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2467351615, FAX επικοινωνίας 2467081301, αρµόδιος  υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τσέλας Κωνσταντίνος.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  10 / 5 /2018, ηµέρα Πέμπτη  και ώρα 10.00 π.µ. , µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :

Δικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξηκαι άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16)

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΠΕΝΤΕ (5) µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.

Το έργο χρηµατοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ.  ( ΠΡ.ΣΑΤΑ)  µε Κ.Α.Ε. 30.7325.01

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσµα της Δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή, που είναι ο Δήµος Καστοριάς, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή

diakirixi_me_adam,

prometrisi,

proypologismos,

syggrafi_ypoxreoseon,

texnikes_prodiagrafes,

texniki_ekthesi,

timologio_meletis,

Εντυπο_οικονομικής_Προσφοράς,

ΤΕΥΔ

 

 

 

 

 

shares