Το σωζόμενο κτίριο-κόσμημα που στέγασε το (ημι)γυμνάσιο Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 1914-15 (του Πέτρου Μάνου)

Σε νεόδμητο ιδιωτικό κτίριο στεγάστηκε το ημιγυμνάσιο Καστοριάς  αμέσως πριν την εγκατάστασή του στο επίσης νεόδμητο κτίριο του ιστορικού Γυμνασίου 

 [Μία σπάνια μαρτυρία στην εφημ. Καστορία 13-1-1924]

« Μέχρι του σχολικού έτους 1913-14, το ημιγυμνάσιον Καστορίας  ελειτούργει εις το ίδιον κτίριον1 με το δημοτικόν σχολείον αρρένων υπό κοινήν διεύθυνσιν.

Μεγάλη Ελληνική Σχολή (1885), ημιγυμνάσιον (από 1890)

    Ο  τότε διευθυντής  [Κων/νος Πηχιών2]  ευρεθείς προ της ανεπαρκείας των αιθουσών να περιλάβωσι δώδεκα τάξεις και της μεγάλης δυσκολίας της συλλειτουργίας δύο σχολείων, υπέδειξεν εις την Εφορείαν των σχολείων την ανάγκην εξευρέσεως νέου κτιρίου για το ημιγυμνάσιον.

Ιωακείμ Λεπτίδης

     Η Εφορεία αποτελουμένη εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου [Ιωακείμ Λεπτίδη3],  διαρκούς  προέδρου αυτών, του μακαρίτου Δούκα Σαχίνη Ιατρού και των κκ  Λιάντσε, Αντωνιάδη και Τζώτζα, ανδρών οι οποίοι όντως ειργάζοντο δια την βελτίωσιν των σχολείων, εγκαίρως φροντίσασα ενοικίασεν ως διδακτήριον για το επόμενον σχολ. Έτος [1914-`15],  το ανεγειρόμενον τότε κτίριον  του Χρ. Τάνε4, όπου σήμερον  [1924]  το Ταχυδρομείον.

Ημιγυμνάσιο Καστοριάς  σχ. έτους 1914-15

Συγχρόνως δε  εισηγήθη εις την  Αντιπροσωπείαν της Κοινότητος την ανάγκην ιδρύσεως κοινοτικού κτιρίου προς εγκατάστασιν του Γυμνασίου.

Και πράγματι, η τότε Αντιπροσωπεία φρονίμως ποιούσα εξεποίησε τα άχρηστα κελλία και κτήματα, εκ των οποίων ασήμαντον εισόδημα ελάμβανε, και τοιουτοτρόπως,  εξοικονομήσασα τα αναγκαία, ανήγειρε το γυμνασιακόν κτίριον,5

Το Γυμνάσιο δίπλα στην Παναγία Κουμπελίδικη, το 1927, ένα χρόνο πριν από την προσθήκη της νέας πτέρυγας

εν ω παραλλήλως η αυτή Εφορεία ενήργει δια την συμπλήρωσιν των τάξεων του γυμνασίου6 υποβαλούσα υπόμνημα εις το Σεβ. Υπουργείον και διαθέτουσα όλους τους τόκους των εν τη εθνική Τραπέζη κληροδοτημάτων δια την συντήρησιν αυτού.

1  Το κτίριο της Μεγάλης Ελληνικής Σχολής κτίστηκε το 1885. Από το 1890 μέχρι το 1914 λειτούργησε ως ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ. Κατεδαφίστηκε το 1958 και στη θέση του χτίστηκε το σημερινό 2ο Δημοτικό
2 Κων/νος Αναστασίου Πηχιών. Διετέλεσε δ/ντής του ημιγυμνασίου κατά τη διετία 1913-`15
3 Ιωακείμ Λεπτίδης. Ο Μητροπολίτης της απελευθέρωσης. (Μητροπολίτης Καστοριάς από το 1911 μέχρι το θάνατό του το 1931)
Βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μανωλάκη και Μητροπόλεως, στην πλατεία Ομόνοιας
5 Ως ημιγυμνάσιο λειτούργησε σ` αυτό το κτίριο από το 1915 μέχρι το 1917 και έκτοτε αναβαθμίστηκε σε Γυμνάσιο μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του `70, οπότε και κατεδαφίστηκε (αν και το νέο -πλέον- κτίριο,  κτίστηκε σε παρακείμενη θέση, δίπλα στο ναό των Α. Αναργύρων “Γυμνασίου”)
6  Οι νέες πτέρυγες προστέθηκαν το 1928

 

shares