1704 θέσεις διδασκόντων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με ετήσια αμοιβή έως 12.510 ευρώ – Και στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με βάση τις αποφάσεις των Τμημάτων, αναμένεται να εκδώσουν ανοιχτή πρόσκληση προς ωφελούμενους,  στην οποία θα ορίζεται το επιστημονικό πεδίο της θέσης καθώς και τα μαθήματα που καλείται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού  έτους 2018-2019.

Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους είναι τρία (3),
υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2).

Τα ανατιθέμενα μαθήματα αφορούν «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», «μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα», «σεμιναριακά μαθήματα» και υπό προϋποθέσεις «μαθήματα κορμού»/ «υποχρεωτικά μαθήματα».

Στην περίπτωση που σε ωφελούμενο ανατεθούν πάνω από ένα μαθήματα, τότε ένα (1) εξ αυτών δύναται να είναι μάθημα «κορμού» / «υποχρεωτικό». Με τον όρο «υποχρεωτικά μαθήματα» / «μαθήματα κορμού» νοούνται εκείνα τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση Τμημάτων με κατευθύνσεις, ως υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται και τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής.

Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για την παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος.

Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.

Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.

Ωφελούμενοι της Δράσης:

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι:

  • έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2008. δεν κατέχουν:
  • θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
  • θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
  • θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
  • θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα.

Είδος σύμβασης και ύψος αμοιβής:

Ο ωφελούμενος απασχολείται στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά και  άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο ωφελούμενος:

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, αποτυπώνονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΜΟΙΒΗ (*3/3=12.510,00€)

3 Μαθήματα: Αμοιβή 3/3*
2 Μαθήματα: Αμοιβή 2/3
1 Μάθημα: Αμοιβή 1/3
2 Μαθήματα εκ των οποίων το 1 συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 3/3 1 Μάθημα με υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 2/3

Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, στις περιπτώσεις των νησιωτικών ιδρυμάτων, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιδρύματος υποδοχής. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.

Κατανομή θέσεων ανά Ίδρυμα:

Κάθε δικαιούχος δικαιούται να υποβάλει πρόταση για τον αριθμό των ωφελούμενων/θέσεων που αναφέρονται παρακάτω:

ΙΔΡΥΜΑ:             ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΘΕΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 59

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: 8

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: 14

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 158

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 22

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ: 65

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 128

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: 39

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 29

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ: 62

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 110

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 67

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 65

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 58

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 29

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: 93 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 33

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 33

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 35

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: 19

ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: 33

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 30

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 38

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: 27

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 43

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: 18

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 30

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: 55

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 22

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 20

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: 14

Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου των θέσεων είναι δυνατή η υποβολή αιτημάτων τροποποίησης για πρόσθετες θέσεις και από τα Ιδρύματα που αιτήθηκαν το σύνολο των θέσεων που τους αντιστοιχούν. Τα αιτήματα θα αξιολογούνται από την ΕΥΔ με βάση την εκάστοτε κατανομή των θέσεων που θα προκύπτει από τις ενταγμένες Πράξεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Η κατανομή των θέσεων στα επιμέρους τμήματα του Ιδρύματος γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Ιδρύματος.

esos.gr

 

 

 

shares