Πλούσιος ο απολογισμός δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου Καστοριάς το Α’ εξάμηνο 2018

Πεπραγμένα και δραστηριότητες του Επιμελητηρίου Καστοριάς το Α’ εξάμηνο 2018

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• Εκλογές Επιμελητήριου Καστοριάς και ανάδειξη νέων μελών της διοίκησης με ανα¬νέωση 55% των συμβούλων.
• Εκλογή μελών διοικούσας επιτροπής και Προέδρων τμημάτων. Με τον νέο επιμελητηριακό νόμο η Διοικούσα του Επιμελητηρίου αποτελείτε από 7 μέλη έναντι των 5 που ίσχυε ως τώρα.
• Εκλογή μελών και αναπληρωματικών αυτών σε 32 επιτροπές τοπικού και περιφε¬ρειακού ενδιαφέροντος.
• Πραγματοποιήθηκαν 7 συνεδριάσεις Διοικητικών συμβούλιων, 28 συνεδριάσεις της Διοικούσας επιτροπής , από μια συνεδρίαση στα τμήματα του Επιμελητηρίου ( Μεταποίησης , παροχής υπηρεσιών, εμπορικό και τουρισμού)
• Έκδοση 34 Carnet Ata. Το δελτίο Α.Τ.Α είναι διεθνές τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης συγχρόνως, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών
• Ενάρξεις επιχειρήσεων 46 από τις οποίες οι 12 με την υπηρεσία μιας στάσης ΥΜΣ
• Ορκωτές πραγματογνωμοσύνες επί εκτιμήσεις ζημιών εμπορευμάτων σε επιχει-ρήσεις αριθμός 4
• Εκδόσεις πιστοποιητικών μέσω της υπηρεσίας ΓΕΜΗ αριθμός 344
• Διεκπεραίωση πράξεων – μεταβολών των επιχειρήσεων στην υπηρεσία ΓΕΜΗ αριθμός 124
• Εκδόσεις διαφόρων πιστοποιητικών από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου αριθμός 275
• Εκδόσεις πιστοποιητικών προέλευσης καταγωγής. Είναι απαραίτητα, ως αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους αριθμός 192
• Θεώρηση εγγράφων αριθμός 102 ( τιμολογίων – διασαφήσεων )
• Θεωρήσεις για την έκδοση βίζας αριθμός 28
• Εκδόσεις ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αριθμός 33
• Πιστοποίηση Επιμελητηρίου Καστοριάς κατά ISO 9001:2008
• Οικονομική διαχείριση ( τήρηση διπλογραφικού συστήματος, προϋπολογισμός παρακολούθηση ταμείου, ισολογισμός)
• Διοικητική υποστήριξη ( παρακολούθηση πρωτοκόλλου , γραμματειακή υποστήριξη διοίκησης, τήρηση μητρώων και στατιστικών αυτών, υπηρεσιακά έγγραφα, τήρηση μητρώου προσωπικού)
• Εκκαθάριση αρχειακού υλικού του Επιμελητηρίου.
• Εκκαθάριση Μητρώου Επιμελητηρίου Καστοριάς σε συνεργασία με κρατικούς φορείς για τον προσδιορισμό της ακριβής εικόνας και αριθμό των ενεργών επιχειρήσεων της Π.Ε. Καστοριάς.
• Δημιουργία facebook για το Επιμελητήριο με σκοπό την αμεσότερη ενημέρωση των μελών του.
• Εκπαίδευση υπαλλήλων του επιμελητηρίου σε θέματα που αφορούν την Λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
ΔΡΑΣΕΙΣ
Σεμινάρια – Ημερίδες
• Εκπαιδεύτηκαν – πιστοποιήθηκαν 79 εργοδότες-εργαζόμενοι σε 3 τμήματα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΦΕΤ για τις «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων.
• Εκπαιδεύτηκαν 31 επιχειρηματίες στα Σεμινάρια ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες επιχειρήσεων που ανήκουν στη Β’ και Γ κατηγορία, εάν δεν επιθυμούν να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικούς συνεργάτες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης- ΕΞΥΠΠ) να επιμορφώνονται οι ίδιοι προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα.
• Εκπαιδευτήκαν 18 άτομα σε εξαγωγικό σεμινάριο με την συνεργασία του Enterprise Greece με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»
• Εκπαιδεύτηκαν – καταρτίστηκαν 16 εργαζόμενοι μέσω του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2018 με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
• Εκπαιδεύτηκαν – καταρτίστηκαν 18 εργαζόμενοι μέσω του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2018 με τίτλο «WORKSHOP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ»
• Διοργάνωση σεμιναρίου workshop group GDPO ( υπό διαμόρφωση το πρώτο τμήμα) για την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την Εφαρμογή νέου γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων GDPR για τις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου.
• Ημερίδα για τη ρύθμιση επιχειρηματικών χρέων και “κόκκινων” δανείων με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση. Αναλύθηκαν οι διαδικασίες υπαγωγής σε ρυθμίσεις ή διακανονισμούς, που μπορούν να κάνουν οι επιχειρηματίες, με τις τράπεζες και το κράτος, προκειμένου να εξυπηρετούν τις οφειλές τους.
• Ημερίδα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για το πρόγραμμα «Επιχειρούμε έξω», σε συνεργασία με στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ που είναι ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης του προγράμματος.
Προώθηση επιχειρήσεων – εξωστρέφεια
• Διεθνή Έκθεση γούνας Honk Kong 2018. Επιδότηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν με 70.000 € σε συνεργασία με το Enterprise Greece και διεκπεραίωση των οργανωτικών απαιτήσεων για λογαριασμό της συμμετοχής των Ελληνικών Επιχειρήσεων.
• Υλοποίηση δράσης “LATE NIGHT SHOP”. Το Επιμελητήριο Καστοριάς με την συνεργασία του Εμπορικού Συλλόγου και του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς ενόψει της Διεθνής Έκθεσης Γούνας Καστοριάς πρότεινε στα εμπορικά καταστήματα της πόλης, την Παρασκευή 4 Μάιου ( δεύτερη μέρα της έκθεσης ) και μετά τη λήξη του ωραρίου να παραμείνουν ανοικτά έως τις 23:00 με κύριο στόχο την παρότρυνση στους εμπορικούς επισκέπτες της έκθεσης ( δημιουργήθηκαν και διανεμηθήκαν 5.000 πολύγλωσσα ενημερωτικά φυλλάδια) για αγορές στην τοπική αγορά.
• Δημιουργία της κεντρικής εφαρμογής – portal «DIGITAL KASTORIA». Μετά από σχετική έρευνα και επεξεργασία η Διοίκηση αποφάσισε την δημιουργία ενός ψηφιακού «εργαλείου» με σκοπό την πλήρη αποτύπωση του τουριστικού και επιχειρηματικού χάρτη της Καστοριάς. Στόχοι είναι η ανάπτυξη και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος, με ενιαία εικόνα και περιεχόμενο ως προορισμός ποιοτικών εναλλακτικών “εμπειριών” με την αποτύπωση τους ως ψηφιακές θεματικές διαδρομές με την χρήση νέων τεχνολογιών και την διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τη επιχειρηματικότητα.
Στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκαν :
✓ Δημιουργία της βασικής πλατφόρμας «DIGITAL KASTORIA».
✓ Θρησκευτικές περιπατητικές διαδρομές
✓ Δίκτυο εμπορικών καταστημάτων Καστοριάς
• Το Επιμελητήριο Καστοριάς σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης επιχορήγησε επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD EXPO η οποία έλαβε χώρα από 10 έως 12 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.
• Υλοποίηση προβολής της Καστοριάς μέσω της εκπομπής ” ΠΑΜΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ” του Διογένη Χαραλαμπίδη η οποία προβλήθηκε σε περιφερειακά κανάλια και σε χιλιάδες χρήστες του internet
• Στήριξη της τοπικής εμπορικής αγοράς μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων στα τοπικά Μ.Μ.Ε. κατά την περίοδο των εορτών.
Προγράμματα
• Έναρξη υλοποίησης εγκεκριμένου έργου του Επιμελητηρίου στα πλαίσια του Interreg Ipa Cross-Border Cooperation Programme Greece – Albania 2014 – 2020 με τίτλο «In Eco». Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία υποδομής προθερμοκοιτίασης ( διοικητική υποστήριξη , γραφείο, εξοπλισμός κλπ) για τους υποψηφίους που επιθυμούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
• Κατάθεση πρότασης προγράμματος στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» πρόσκληση 59 άξονα προτεραιότητας 8 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού» με θέμα «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας».
Τα προτεινόμενα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:
> Σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνοτροπίες στην παραγωγή προϊόντων γούνας
> Εξαγωγικό εμπόριο & ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων παραγωγής & εμπορίας προϊόντων γούνας
> Διασφάλιση ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων γούνας
• Έγκριση του προγράμματος (ΒΑΑ) προϋπολογισμού 8.890.000 € του δήμου Καστο¬ριάς. Το Επιμελητήριο Καστοριάς συμμετείχε στην δημιουργία του τεχνικού δελτίου της πρότασης στο τμήμα που αφορά την επιχειρηματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της αστικής περιοχής Οι παρεμβάσεις του σχεδίου στόχο την δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, στην τόνωση της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και την βελτίωση των όρων της τοπικής αγοράς εργασίας, στην κοινωνική αναζωογόνηση και στην απάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, στην περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση.
• Υποβολή προτάσεων από το Επιμελητήριο Καστοριάς για επιχειρήσεις μέλη του στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε έξω», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
• Δημοσιοποίηση των 3 νέων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» για τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς επίσης και για την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού.
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» για την ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων, με επιδότηση 50% που στοχεύουν στην υποβοήθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.
«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»για την ψηφιακή ενίσχυση επιχειρήσεων, με επιδότηση 50% που στοχεύουν στην υποβοήθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.
Για τα προαναφερόμενα προγράμματα θα ακολουθήσουν ενημερωτικές ημερίδες σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.
Συμμέτοχες – Συναντήσεις – Συσκέψεις
• Υπογραφή σύμβασης ανάμεσα στο Επιμελητήριο Καστοριάς και τον Σύνδεσμο Γυναικείων Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “INECO του Προγράμματος Interreg IPA – Cross Border Cooperation Programme “Grece – Albania 2014 – 2020”.
• Συνάντηση του Επιμελητηρίου με θεσμικούς φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την προώθηση της μαθητείας. Η μαθητεία είναι ένας νέος θεσμός ο οποίος είναι απόλυτα προσαρμοσμένος στις τοπικές κοινωνίες και στις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικότητας, μιας και από αυτόν σε πρώτη φάση με πολύ χαμηλό κόστος μπορεί να εκπαιδεύσει και να δημιουργήσει έμπειρα στελέχη και σε δεύτερη φάση μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας να ενταχθούν στο παραγωγικό ιστό της τοπικής κοινωνίας.
• Επιστολή προς Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Προϊστάμενο κ. Αθανάσιο Καραπέτσα γενικό σύμβουλο ΟΕΥ Β σε σχέση ζητήματα που αφορούν τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των Ελληνικών γούνινων ενδυμάτων από τις Ρωσικές τελωνειακές .
• Συνάντηση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Καστοριάς με τον Δήμαρχο. Στην συνάντηση Συζητήθηκαν θέματα, που έχουν άμεση σχέση με την κρατούσα κατάσταση και τις προοπτικές που διαγράφονται (στην δύσκολη οικονομική κατάσταση) στον κλάδο της επιχειρηματικότητας και της γουνοποιίας καθώς και η σύνδεση αυτών με τον τουρισμό. Υπήρξε προγραμματισμός για τον συντονισμό των δράσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την αποτελεσματικότητα σε κυρίαρχα θέματα, όπως η εφαρμογή των προβλεπόμενων για την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο την αστικής βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτό προσδιορίσθηκε και εγκρίθηκε από τις περιφερειακές αρχές.
• Σύσκεψη μεταξύ του Επιμελητηρίου Καστοριάς με εμπόρους της πόλης μας που συμμετείχαν στο late night shopping. Μέσα από την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε κατατέθηκαν εποικοδομητικές προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Επίσης συζητήθηκαν και προτάσεις από την μεριά των έμπορων για τη διασύνδεση του Εμπορικού κόσμου της Καστοριάς ειδικότερα με τη γούνα και τον τουρισμό.
• Πρόσκληση του Επιμελητηρίου προς επιχειρήσεις ενόψει της άφιξης στην Καστοριά του Γενικού Πρόξενου της Γαλλίας, για επιχειρήσεις της Καστοριάς, οι οποίες επιθυμούν να συνεργαστούν με το Γαλλικό Ινστιτούτο και να αξιοποιήσουν τις επικοινωνιακές δυνατότητες του, στις Γαλλόφωνες χώρες με την υποστήριξη του Τμήματος Ψηφιακής Πολιτικής, στην Διεθνή Έκθεση Γαλλόφωνου Βιβλίου που θα λάβει χώρα τον μήνα Μάιο.
• Το Επιμελητήριο Καστοριάς επισκέφθηκε ο εμπορικός ακόλουθος της Τουρκίας κ. Serkan Burali. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προσπάθεια ανάπτυξης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, κυρίως στον κλάδο της γούνας και του τουρισμού. Αφού αναλύθηκε η υπάρχουσα κατάσταση και οι δυνατότητες συνεργασίας, αμφοτέρων υπήρξαν προτάσεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δυο κλάδων.
• Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο πρώτο Συνέδριο του Ελληνο – Σερβικού Επιμελητηρίου με θέμα «Ελληνο – Σερβικό Επιχειρηματικό Forum» που διεξήχθη στις 17 και 18 Μαρτίου 2016, στο Grand Hotel Palace Θεσσαλονίκη με θέμα ανάπτυξη επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων με Σέρβικες επιχειρήσεις
• Επιστολή κοινής διαμαρτυρίας με το Εργατικό κέντρο Καστοριάς και την ΑΔΕΔΥ προς τους βουλευτές της Π.Ε. Καστοριάς για το θέμα της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης.
• Συμμετοχή σε σύσκεψη-ομάδα εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την οργάνωση υλοποίησης τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASSIA ξένων εμπορικών ακολούθων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
• Συγχαρητήρια του Επιμελητηρίου για τη βράβευση δύο καστοριανών εστιατορίων Το εστιατόριο Γαϊτάνης και το εστιατόριο Κελάρι. στα “Estiatoria.gr Premium Awards 2018”
• Συνάντηση στο Επιμελητήριο Καστοριάς με τον τομεάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος και Βουλευτή Τρικάλων της Ν.Δ. και πρώην Υπουργό κ. Κώστα Σκρέκα. .Στην διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα του επιμελητήριου και τα προβλήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας. Οι φορείς ζήτησαν από τον κ. Σκρέκα να στηρίξει η ΝΔ της προτάσεις που κατέθεσαν οι οποίες αφορούν την γούνα το εμπόριο και γενικά για όλο το φάσμα της επιχε ιρη ματικότητας.
• Ενημέρωση των Καστοριανών εταιρειών για την απάτη εταιρείας (EU Business Register), η οποία αποστέλλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εταιρίες με σκοπό δήθεν την δωρεάν εγγραφή σε ένα μητρώο.
• Στήριξη Και Ανοιχτή Πρόσκληση του Επιμελητηρίου προς τη διεθνούς φήμης Σχεδιάστρια Μαίρη Κατράντζου η οποία δέχτηκε επίθεση υποστηρικτών του antifur ψευτοκινήματος.
• Συνάντηση με το προεδρείο του συλλόγου των Λογιστών Καστοριάς. Συζητήθηκαν ζητήματα της επιχειρηματικότητας καθώς και θέματα συνεργασίας των δυο φορέων.
• Συμμετοχή σε σύσκεψη στην Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας για τον καθορισμό πλαισίου συνεργασίας και συντονισμό δράσεων για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
• Συμμετοχή σε 2 συνεδριάσεις στην Κεντρική ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.
• Δημιουργία νέου οργάνου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Ιδρύθηκε με σκοπό τον συντονισμό των 4 Επιμελητριών της Δυτικής Μακεδονίας με κύριο σκοπό κοινές περιφερειακές δράσεις. Στο νέο όργανο ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς εκλέχθηκε Ά αντιπρόεδρος.
• Εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ μέλος του ΕΦΕΠΑΕ. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς εκλέχθηκε μέλος της Διοίκησης.
• Συμμετοχή σε σύσκεψη στην Φλώρινα για την εκπαίδευση στις διαδικασίες υλοποίησης Ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα του INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 – 2020.

 

 

 

shares