Καστοριά

Σήμερα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς με 13 θέματα

28η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καστοριάς

Σας παρακαλούμε την  Δευτέρα  30  Ιουλίου  2018 και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

 1. Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού που είχαν διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 2. Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων
 3. Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς
 4. Σύσταση – καταβολή υπολοίπου ήμισυ της πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2018 και ορισμός υπολόγων διαχειριστών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς
 5. Έγκριση ή μη των από 18-07-2018 και 20-07-2018 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση –έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας», Α.Μ. 13/2018, προϋπολογισμού 15.823,39€
 6. Έγκριση ή μη του από 05-07-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου», Α.Μ. 7/2018, προϋπολογισμού 139.500,00€
 7. Έγκριση ή μη του από 18-07-2018 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) του έργου με τίτλο: «Χρωματισμοί Δημοτικού Σχολείου Μεσοποταμίας», Α.Μ. 60/2017, προϋπολογισμού 71.150,00€
 8. Έγκριση ή μη του από 17-07-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση αστικής οδοποιίας Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 23/2018, προϋπολογισμού 65.000,00 €
 9. Έγκριση ή μη του από 19-07-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) του έργου με τίτλο: «Εργασίες ανακαίνισης 1ου Λυκείου Καστοριάς», Α.Μ. 139/2017, προϋπολογισμού 70.300,00 €
 10. Έγκριση ή μη του από 24-07-2018 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών) του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τμήματος δημοτικής οδού Τ.Κ. Πτεριάς»Α.Μ. 04/2018, προϋπολογισμού 70.000,00 €
 11. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου: «Συντήρηση ανελκυστήρα κτιρίου ΚΠΕ Καστοριάς», Α.Μ. 15/2018, προϋπολογισμού 4.025,00€
 12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων», Α.Μ. 9/2018, προϋπολογισμού 1.346.196,68€
 13. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης –Απευθείας ανάθεση σε μηχανικό για τη διερεύνηση του πολεοδομικού καθεστώτος και τη σύνταξη σχετικού φακέλου για το ακίνητο επί της οδού Δάμωνος 25 στην Θεσσαλονίκη του κληροδοτήματος της Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα.

 

 

 

Back to top button