Καστοριά

Nα η μεγάλη ευκαιρία για Πολιτιστικό Κέντρο, Μαθιουδάκη, Μεντρεσέ, γυρολιμνιά κ.τ.λ.

Πρώτης τάξης ευκαιρία χρηματοδότησης  μελετών για ωρίμανση  έργων που η Καστοριά έχει ανάγκη. Η δημοτική αρχή έχει την ευκαιρία να εντάξει στη δημόσια τουριστική περιουσία της και στον τομέα του πολιτισμού αρκετά από τα έργα που όλοι κατά καιρούς ζητάμε.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μελετών με σκοπό την ωρίμανση έργων υποδομής που εμπίπτουν στους θεματικούς στόχους που έχουν τεθεί για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Σύμφωνα με την πρόσκληση  οι κυριότερες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών υποδομής με βάση τους Κανονισμούς του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και του Ταμείου Συνοχής σε γενικές γραμμές είναι:

  • Επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών και στον τομέα του περιβάλλοντος, όπου όμως δεν θα είναι πλέον επιλέξιμες οι επενδύσεις σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
  • Δράσεις για την προσαρμογή και το μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής (συμπεριλαμβανομένων αντιπλημμυρικών και δασοπροστασίας)
  • Επενδύσεις στον τομέα της Ενέργειας που αφορούν τις ανανεώσιμες και την ενεργειακή απόδοση. Δεν αναφέρονται οι επενδύσεις σε Φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια εκτός των έξυπνων συστημάτων διανομής.
  • Δράσεις προστασίας ανάπτυξης και προβολής της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και οικοτουρισμού, των πολιτιστικών υπηρεσιών και της δημόσιας τουριστικής περιουσίας
  • Υποδομές για την προσωρινή υποδοχή καθώς και για τη στέγαση μεταναστών, προσφύγων και ατόμων που ζητούν ή βρίσκονται υπό διεθνή προστασία.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής δεν θα είναι επιλέξιμες οι επενδύσεις:

  • Σε υποδομές αεροδρομίων και
  • Σε ευρυζωνικές υποδομές σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν τουλάχιστον δύο ευρυζωνικά δίκτυα ισότιμης κατηγορίας.

Στην παρούσα φάση της διαβούλευσης, που δεν υφίστανται καταγεγραμμένοι και εγκεκριμένοι στόχοι, προτεραιότητες, δείκτες κλπ, κρίνεται σκόπιμη η υποβολή μελετών για έργα, με βάση:

α) τις υφιστάμενες στρατηγικές/σχεδιασμούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,

β) την κάλυψη κενών που εξακολουθούν να υφίστανται (π.χ. πιθανότητα επιβολής ποινών από ΕΕ για μη κάλυψη υποχρεώσεων) και

γ) την κάλυψη αναπτυξιακών δυνατοτήτων που παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Τέλος σημειώνεται στην πρόσκληση ότι είναι σκόπιμο να αναφέρεται στην περιγραφή της πρότασής η ύπαρξη ή όχι άλλων μελετών,  που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου που προτείνετε.

Για κάθε έργο θα συμπληρωθεί ένα Τεχνικό Δελτίο που θα αναφέρεται στις αναγκαίες για την ωρίμανσή του μελέτες ξεχωριστά.

Καταληκτική ημερομηνία προτάσεων η 15η/12/2018

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ecopress.gr

Back to top button