Ο νέος νόμος που άνοιξε τον δρόμο για το Πολιτιστικό Κέντρο Καστοριάς

 

 Το νομοσχέδιο που …άνοιξε τον δρόμο κι έτσι σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο ψηφίστηκε η προγραμματική σύμβαση του Δήμου Καστοριάς με την Εγνατία ΑΕ για την κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου

Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε τον νέο νόμο στο forin.gr