ΚαστοριάΠροκηρύξεις

Δύο προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς – Από σήμερα οι αιτήσεις

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος των εργασιών που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας από την ΕΦΑ Καστοριάς για το έργο με ακρωνύμιο «TACTICAL TOURISM» του Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Μητροπόλεως 25, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Βάγιας Κωνσταντίνου (τηλ.
επικοινωνίας: 2467088200), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών

που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο
(ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του
ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από την Παρασκευή 14/12/2018 έως
την Πέμπτη 20/12/2018).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να
ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται
μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις
μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

 

Back to top button