Ανακοίνωση του Δήμου Άργους Ορεστικού για τα σχολεία αύριο Παρασκευή 18/01

Θέμα: «Λειτουργία σχολικών μονάδων του Δήμου Άργους Ορεστικού στις 18 Ιανουαρίου 2019»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη
1. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή
μας,
2. Τα δελτία πρόγνωσης καιρικών φαινομένων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Ε.Μ.Υ., καθώς και έγκυρων διαδικτυακών τόπων
πρόγνωσης καιρικών φαινομένων,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ E I
Την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού στις 9.15 π.μ., για την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου
2019. Ο Βρεφικός, οι Παιδικοί Σταθμοί και το ΚΔΑΠ θα ξεκινήσουν κανονικά.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου