Άργος ΟρεστικόΚαστοριά

Σήμερα: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού με 33 θέματα

H τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 20:00 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1

Επικύρωση του πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 21/01/2019.

2

Έγκριση σύναψης  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου  και της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσοβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία δυο (2) νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών έκαστο, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού (οδός Ολυμπιάδος 16)».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4

Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών  (ΠΚΤΜΝΕ) και  του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Δημιουργία δυο (2) νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών έκαστο, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού (οδός Ολυμπιάδος 16)».

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

5

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή βοηθητικού γηπέδου Άργους Ορεστικού».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

6

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις τομών ύδρευσης και αποχέτευσης δημοτικών οδών Δήμου Άργους Ορεστικού 2018».
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

7

Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου: «Ανακατασκευή δημοτικού σχολείου παλαιού Κωσταραζίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  2014-2020» και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής του.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

8

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη  έργων του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (πρόσκληση με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»).
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

9

Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη  έργων του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (πρόσκληση με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και ακτών κολύμβησης »).

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

10

Έγκριση λύσης της  σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ. Κ. Γέρμας»  λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

11

Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη του δικαιώματος του Δήμου για τον διορισμό δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αγροτικής Καστοριάς ΑΕ (AGROKA SA) σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της ως άνω αναφερόμενης επιχείρησης.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

12

Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

13

Έγκριση μετακινήσεων αιρετών.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

14

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

15

Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

16

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

17

Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

18

Συζήτηση  και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της με αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

19

Διεύρυνση της σύνθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3584/2007 και 3979/2011.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

20

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών–υπηρεσιών.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

21

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

22

Καταρχήν απόφαση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Μηλίτσας.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

23

Καταρχήν απόφαση για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κωσταραζίου.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

24

Καθορισμός αμοιβής νομικού.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

25

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 2019.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

26

Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης και  εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των σχετικών δαπανών.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

27

Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων στον κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου: 00.6443.01, «Δαπάνες  δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»  (Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου).

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης

28

Έγκριση διακοπής φιλοξενίας παιδιών  από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

29

Ανάκληση  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου  (πλανόδιο εμπόριο).

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

30

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου  (στάσιμο εμπόριο).

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

31

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικών χώρων.

Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

32

Έγκριση κοπής δένδρων στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Αμπελοκήπων.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

33

Πρόταση της Τοπικής Κοινότητας Αμμουδάρας για την κοπή καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της.

Εισηγητής: κ. Τιμολέων Ζέζος.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αναστάσιος Ξανθόπουλος

 

 

Back to top button