Η Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς για τη στέγαση των στρατιωτικών

  Στέγαση Στελεχών στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ

α. Υπ’ αριθμ. Φ.910/6/129344/2005 Απόφαση ΥΕΘΑ [ΦΕΚ Β’ 519, «Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών – Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)]

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27/2018 έγγραφό μας

1. Ένα σημαντικό και διαχρονικό πρόβλημα που απασχολεί τους στρατιωτικούς, που υπηρετούν στις Μονάδες που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αλλά και εν γένει τους Έλληνες στρατιωτικούς, είναι το θέμα της στέγασής τους.

2. Στα κριτήρια και προϋποθέσεις (βαθμός, οικογενειακή κατάσταση κτλ.) που μνημονεύονται στο (α) σχετικό και λαμβάνονται υπόψη για τη στέγαση των στελεχών στα στρατιωτικά οικήματα (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ), παρατηρούμε ότι, επί της ουσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα καθώς όπως αναφέρεται στο παράρτημα «Α» αυτής [της (α) σχετικής)]:

α. Αφαιρείται 1 μόλις μόριο από τη μοριοδότηση του στελέχους εφόσον έχει εισόδημα 70 βασικών μισθών Ανθυπολοχαγού ή Μόνιμου Λοχία, για Αξκούς και Υπξκούς αντίστοιχα, προσαυξημένο κατά 3 βασικούς μισθούς για κάθε προστατευόμενο μέλος, πλην συζύγου.

β. Αφαιρείται επίσης 1 μόριο για κάθε 1000 € εισόδημα πάνω από το καθοριζόμενο κατά κατηγορία ποσό.

3. Όπως διαπιστώνεται εύκολα από τα παραπάνω, η ελάχιστη αυτή αρνητική μοριοδότηση με βάση τα οικονομικά κριτήρια, πραγματοποιείται σε αρκετά υψηλά εισοδήματα που αφορούν μια μικρή μερίδα συναδέλφων και σίγουρα όχι την συντριπτική πλειοψηφία αυτών.

4. Επίσης, παρατηρούμε ότι, από τα διαθέσιμα στρατιωτικά οικήματα, όπως και με το (β σχετικό είχαμε αναδείξει, υπάρχει μια ανισοκατανομή ως προς τον χαρακτηρισμό τους.

5. Η Ένωσή μας, αφού έλαβε και επεξεργάστηκε μια σειρά από προτάσεις των μελών της, σχετικές με το θέμα και με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συνόλου του προσωπικού, τις καταθέτει, προκειμένου από την εφαρμογή τους να συμβάλει, κατά την άποψή μας, στη δικαιότερη κατανομή των υπαρχόντων στρατιωτικών οικημάτων ανταποκρινόμενα στις σημερινές συνθήκες διαβίωσης για την ανακούφιση των οικονομικά ασθενέστερων και τη διευθέτηση των ανωτέρω αρρυθμιών:

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 της (α) σχετικής να τροποποιηθεί ως εξής:

«1. Η διάρκεια εγκατάστασης στα ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ καθορίζεται διετής τριετής.»

Με την τροποποίηση αυτή πιστεύουμε ότι θα αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό το άγχος και η ταλαιπωρία της εσωτερικής μετακόμισης.

β. Μετά την υποπερίπτωση (5) της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Παραρτήματος «Α» στον ΣΚ 300-6 (ΣΟΑ) της (α) σχετικής να προστεθεί υποπερίπτωση (6), ως εξής:

«(6)  (α)  Για εισοδήματα από 10000 € έως 22000 €, προσαυξανόμενα κατά 1500 € για κάθε προστατευόμενο μέλος, με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά, πλην συζύγου, επιπλέον 40 μόρια. 

(β)  Για εισοδήματα από 22001 € έως 33000 €, προσαυξανόμενα κατά 1500 € για κάθε προστατευόμενο μέλος, με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά, πλην συζύγου, επιπλέον 25 μόρια.

(γ)   Για εισοδήματα από 33001 € έως 40000 € προσαυξανόμενα κατά 1500 € για κάθε προστατευόμενο μέλος, με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά, πλην συζύγου, επιπλέον 10 μόρια.»

γ. Ο στίχος (β) της υποπερίπτωσης 3 της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του Παραρτήματος «Α» στον ΣΚ 300-6 (ΣΟΑ) της (α) σχετικής να τροποποιηθεί ως εξής:

«Για κάθε 1000 € εισόδημα πάνω από το καθοριζόμενο κατά κατηγορία ποσό, θα αφαιρείται 1 μόριο. Για εισοδήματα άνω των 40001 € προσαυξανόμενα κατά 1500 € για κάθε προστατευόμενο μέλος με το οποίο συνοικούν και τους βαρύνει οικονομικά, πλην συζύγου, αφαιρούνται 15 μόρια. Για κάθε 1000 € επιπλέον εισόδημα, θα αφαιρούνται 2 μόρια.»

δ. Τέλος προτείνεται η ανακατανομή των διατιθέμενων διαμερισμάτων ανά περιοχή σε ποσοστό 40% ΣΟΑ, 30%ΣΟΜΥ, 30% ΣΟΕΠΟΠ.