Πρόγραμμα LEADER στην Καστοριά – Χρηματοδότηση από 20.000 έως 800.000 €

Από την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνεται ότι τροποποιήθηκε η 1η προκήρυξη ιδιωτικού χαρακτήρα πράξεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η τροποποίηση που έγινε αφορά τα εξής σημεία:

1. Παράταση ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έως 10.09.2019

Τροποποιήθηκε η 4η παράγραφος του άρθρου Άρθρου 7 Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης της πρόσκλησης και από «Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10.04.2019 και ώρα 13.00 έως 09.07.2019 και ώρα 15.00» ισχύει ως εξής: «Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 10.04.2019 και ώρα 13.00 έως 10.09.2019 και ώρα 15.00».

2. Τροποποιήσεις που αφορούν την υποδράση 19.2.2.6

2.α Τροποποιήθηκε ο πίνακας των δικαιούχων στο  Άρθρο 3 της πρόσκλησης για την υποδράση 19.2.2.6 “Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής” και ισχύει ως εξής: δικαιούχοι είναι οι: «Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.). Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης».

2.β Το παράρτημα «II_1 Οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής» τροποποιήθηκε ως προς τα εξής σημεία:

2.β.1 Στο κεφάλαιο 3 ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στην Υποδράση 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», στο σημείο 2. Μονάδων οικοτεχνικής παρασκευής, διαγράφηκαν οι αναφορές στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην οικοτεχνία καθώς και οι αναφορές στην υποχρέωση μεταποίησης προϊόντων ιδίας παραγωγής.

2.β.2 Στο κεφάλαιο 3 ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, στην Υποδράση 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής», η παράγραφος «Δικαιούχοι υποδράσης» τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:

Δικαιούχοι υποδράσης:

Πολύ μικρές και μικρές αγροτικές επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων Μ.Α.Α.Ε. συμπεριλαμβανομένων και των μελών των αγροτικών νοικοκυριών εγγεγραμμένων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών Κ.Η.Μ.Ο.). Η εγγραφή στο ΜΑΑΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης και της δημοσιοποίησης του πίνακα κατάταξης, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έκδοση απόφασης ένταξης πράξης.

3. Διόρθωση λαθών και παραλείψεων.

3α. Έγινε τροποποίηση στα εξής σημεία:

– Στο άρθρο 1.3.1 «Ένταση ενίσχυσης» στο τέλος του εδαφίου: Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. ΕΕ 651/2014, προστέθηκε η φράση: (όταν χρησιμοποιείται ο Κανονισμός αυτός) και διαγράφηκε η αναφορά στον Καν. 1305/2013.

– Στο άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Δ στην παράγραφο i. Ειδικοί όροι άρθρου 22 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, στις επιλέξιμες επιχειρήσεις προστέθηκε σημείο vi ως εξής: δεν έχουν αναλάβει την δραστηριότητα άλλης επιχείρησης.

– Στο άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στην παράγραφο:

Ι. Σε περίπτωση χρήσης του Καν Ε.Ε. 1407/2013, προκειμένου να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:

Α. Γενικοί όροι:

  1. Ο παρόν κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις:

α) …….

β) …….

………..

προστέθηκε σημείο στ ως εξής:

στ) Επίσης ο Καν. ΕΕ 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με την δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

–  Στο άρθρο 4 «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής» στο σημείο Ι στην παράγραφο Β. Ειδικοί όροι, στο τέλος του εδαφίου 3 «Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών» προστέθηκε η φράση: Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000,00 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000,00 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ και να μην χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

3β. Στην υποδράση 19.2.3.1, αυξήθηκε η βαθμολογία του κριτηρίου επιλεξιμότητας «Αύξηση θέσεων απασχόλησης»  από 5 σε 10 βαθμούς, έτσι ώστε το άθροισμα της βαρύτητας όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας της υποδράσης να διορθωθεί στο ορθό και να είναι 100 βαθμοί.

3γ. Στο κεφάλαιο 3 ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, η φράση «παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι και Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων», όπου αυτήν υπάρχει, αντικαταστάθηκε από την φράση «παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων».

3.δ Στο παράρτημα «II_1 Οδηγός επιλεξιμότητας επιλογής» στο κεφάλαιο 3 ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και στο τέλος του κειμένου που περιγράφει τις Υποδράσεις 19.2.7.2 και 19.2.7.3 προστέθηκε το εξής κείμενο: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ της υποδράσης καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ_7 Επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων της πρόσκλησης.

3.ε Στο παράρτημα I_2 Συμπληρωματικά στοιχεία αίτησης στήριξης το πεδίο που αναφέρονταν στο εάν ο δικαιούχος είναι ΑΜΕΑ αντικαθίσταται από πεδία που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (άνεργοι, νέοι).

Επίσης, στο ίδιο παράρτημα διαγράφηκε το πεδίο 16.4 που αναφέρονταν στην παραγωγή πρώτων υλών από ίδια παραγωγή και προστέθηκαν πεδία που πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος δικαιούχος και αναφέρονται:

– Στην σύσταση του φορέα (πεδίο 15.3.9.),

– Στον προσδιορισμό των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του έργου (πεδίο 16.9),

– Στην συσχέτιση της πρότασης με την έξυπνη εξειδίκευση RIS (πεδίο 16.10),

– Στην φωτογραφική απεικόνιση της υφιστάμενης κατάστασης του προτεινόμενου έργου (πεδίο 16.11).

3.στ Στο παράρτημα I_9 Πίνακες προϋπολογισμού προστέθηκε νέο φύλλο εργασίας που περιέχει την συνολική ανάλυση του κόστους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

3.θ Προστέθηκε στην πρόσκληση το συνημμένο παράρτημα ΙΙ_11 1η Τροποποίηση ΚΥΑ Τουρισμού (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2157, τ. Β’, στις 07.06.2019).

4. Εισαγωγή νέων ΚΑΔ.

Τροποποιήθηκε το παράρτημα «II_7 Επιλέξιμοι ΚΑΔ Υποδράσεων» ως προς το εξής: στην υποδράση 19.2.3.5 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» προστέθηκαν ως επιλέξιμοι οι παρακάτω ΚΑΔ:

ΤΑΞΕΙΣ NACEΚΑΤΗΓΟ-ΡΙΕΣ CPAΥΠΟΚΑ-ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPAΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΕΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
85.53Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών
85.53.1Υπηρεσίες σχολών οδηγών, σχολών πιλότων αεροσκαφών και σχολών ιστιοπλοΐας (ερασιτεχνικών)
85.53.11Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών αυτοκινήτων
85.53.11.01Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων
Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
86.90Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
86.90.13Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
86.90.13.01Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
86.90.13.02Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.13.03Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
86.90.13.04Υπηρεσίες χειροπράκτη

Η προκήρυξη και όλα τα συνημμένα αρχεία, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση (1η), δίνονται παρακάτω και μπορείτε να τα κατεβάσετε.

Στα συνημμένα αρχεία που έχουν τροποποιηθεί, έχει δοθεί επέκταση του ονόματος ως «1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ». Τα συνημμένα αρχεία που δεν τροποποιήθηκαν περιέχονται στο αρχείο rar χωρίς επέκταση του ονόματος.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. CLLD/LEADER

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ