Άργος ΟρεστικόΚαστοριά

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού σήμερα με 10 θέματα

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης ημερήσιας διάταξης:

Α/Α

ΘΕΜΑ

1

Έγκριση παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις χώρων νεκροταφείων Δήμου Άργους Ορεστικού 2018».Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2

Έγκριση παράτασης στην προθεσμία περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρώσεων Δημοτικής Ενότητας Ίωνος Δραγούμη».Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Ανανέωση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια της υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

4

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2019.Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

5

Καθορισμός αμοιβής νομικών.Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

6

Έγκριση παραχώρησης του Βρεφικού Σταθμού Άργους Ορεστικού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.

7

Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Κωσταραζίου.Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

8

Έγκριση διακοπής φιλοξενίας παιδιών  από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

9

Έγκριση εγγραφής – επανεγγραφής  παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου.Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

10

Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεωνΕισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διότι τα ανωτέρω θέματα  αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Συγκεκριμένα:

 1. Τα θέματα 1 και 2 του ανωτέρω πίνακα, αφορούν έργα του Δήμου των οποίων  η προθεσμία περαίωσης  λήγει πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα έναρξης της νέας δημοτικής περιόδου.
 2. Οι συμβάσεις που αναφέρονται στο 3ο θέμα θα λήξουν τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους (πριν την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου) και σε περίπτωση μη λήψης άμεσης απόφασης θα δημιουργηθεί πρόβλημα από την 1η Σεπτεμβρίου στη λειτουργία των δομών του Δήμου όπου απασχολείται το εν λόγω προσωπικό.
 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 αντίστοιχα, η οικονομική επιτροπή, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου ….
  1. Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση.
  2. Από τις ανωτέρω διατάξεις είναι προφανές ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του τριμήνου  Απριλίου – Ιουνίου εκπνέει στις 31 Ιουλίου (πριν την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου). Συνεπώς το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να συζητηθεί άμεσα.
 4. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με την υπ’ αριθ. 71/2019 απόφασή της, ανέθεσε στον δικηγόρο Βακόπουλο Παναγιώτη να υποβάλλει μήνυση κατά της εταιρείας DM ΑΒΕΕ και κατά παντός υπευθύνου για τους ρύπους που προκλήθηκαν από την διάθεση ποσοτήτων τριχλωροαιθυλενίου και τετραχλωροαιθυλενίου καθώς και από οποιαδήποτε άλλη αιτία προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος και να δηλώσει ο Δήμος παράσταση Πολιτικής Αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας για την αποκατάσταση της ρύπανσης που έχει προκληθεί. Δεδομένου ότι ο προαναφερθείς δικηγόρος έχει ήδη εκτελέσει τη νομική ενέργεια που του ανατέθηκε πρέπει  σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία να καθοριστεί άμεσα η αμοιβή του προκειμένου να τιμολογηθεί η εν λόγω υπηρεσία.
 5. Επίσης, θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα το θέμα της παραχώρησης του Βρεφικού Σταθμού Άργους Ορεστικού ώστε να ξεκινήσει απρόσκοπτα η λειτουργία του κατά τη νέα σχολική χρονιά τον προσεχή Σεπτέμβριο.
 6. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να εξεταστούν άμεσα τα θέματα που αφορούν τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου αφού η λειτουργία τους για  τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει στην 1η Σεπτεμβρίου 2019.
 7. Κατά το  χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος υποβλήθηκαν στον Δήμο αιτήματα παραχώρησης δημοτικών χώρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις κατά το προσεχές χρονικό διάστημα (πριν την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου). Συνεπώς το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει άμεσα επί των αιτήσεων αυτών.

Back to top button