Με 6 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς θα πραγματοποιηθεί η 25η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς την Τετάρτη 7  Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Προέλεγχος και έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018 του Δήμου Καστοριάς
  2. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – έγκριση τευχών δημοπράτησης – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την προμήθεια μικρού φορτηγού με καρότσα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου, Α.Μ. 13/2019, προϋπολογισμού 20.000,00€ (με ΦΠΑ)
  3. Έγκριση του από 01-07-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου αυτοκινήτου ημιφορτηγού με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross – border area – LESSWASTEII» του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA Cross – border Cooperation Programme «Greece – Albania 2014-2020», Α.Μ. 10/2019, προϋπολογισμού 35.000,00€
  4. Έγκριση του από 30-07-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καστοριάς», Α.Μ. 36/2018, προϋπολογισμού 230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
  5. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομίων Τ.Κ. Μεσοποταμίας», Α.Μ. 41/2019, προϋπολογισμού 21.999,99€
  6. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την μίσθωση γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου