Μια θέση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς με έδρα την Γράμμου 62 , Καστοριά , προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, Ελεγκτή για τη Συλλογή-τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των βοοειδών Ελληνικής Κόκκινης Κρεοπαραγωγικής φυλής με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στα πλαίσια της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στη Κτηνοτροφία, Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις 16/08/2019 και λήγει τις 28/08/2020 κατά τις ώρες 10:00π.μ-13:00μ.μ. προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ένα βιογραφικό σημείωμα. .