Υποτροφίες από τον Δήμο Καστοριάς

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς, ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος Ασπασίας χήρας Ιωάννη Δήμητσα, θα προβεί στην χορήγηση υποτροφιών:

  • Για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και θα διανείμει το ποσό των Εννέα Χιλιάδων Ευρώ (9.000,00€), σε έξι (6) άπορους μαθητές με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω,  φοιτητές και σπουδαστές
  • Για τα σχολικά και ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019, θα διανέμει επίσης, το ποσό των Εννέα Χιλιάδων Ευρώ (9.000,00€), σε έξι (6) άπορους μαθητές με βαθμό «Λίαν Καλώς» και άνω, φοιτητές και σπουδαστές, από  έσοδα που προέρχονται από το ακίνητο, που δώρισε η κληροδότρια Ασπασία χήρα Ιωάννη Δήμητσα, προς το Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας,  με καταγωγή και τόπο μόνιμης κατοικίας την Κλεισούρα Καστοριάς, που έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας και έχουν αποφοιτήσει από αυτό με άριστα, μέχρι το πέρας των ανωτάτων σπουδών τους.
  • Επίσης, θα είναι δικαιούχοι και όσοι έχουν αποφοιτήσει από το  Δημοτικό Σχολείο της Κορησού,  με βαθμό άριστα, με το οποίο συγχωνεύτηκε το Δημοτικό Σχολείο Κλεισούρας,  με βασική προϋπόθεση την καταγωγή και την μόνιμη κατοικία τους, την Κλεισούρα Καστοριάς.

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς.