Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε επαγγελματίες

Αναζητά προμηθευτές επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
σε χαρτικά-αναλώσιμα -είδη γραφείου, καφέδες-ημιδιατροφή, συνεργεία
καθαρισμού , εργολάβους- τεχνίτες για επισκευές, υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους,
προμηθευτές υλικών πρακτικής άσκησης

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς θα ξεκινήσει την
υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, από τον Οκτώβριο του
2019, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,
Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις
Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρω Προγραμμάτων Κατάρτισης θα γίνει σύμφωνα
με την 8245/25-09-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ: Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με Κωδικό
ΟΠΣΑΑ : 0010933862.
Για τη δράση αυτή αναζητά προμηθευτές επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στα εξής: Χαρτικά-αναλώσιμα -είδη γραφείου , Καφέδες-ημιδιατροφή, συνεργεία
καθαρισμού , εργολάβους- τεχνίτες για επισκευές, υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους,
προμηθευτές υλικών πρακτικής άσκησης , προκειμένου να διοργανώσει εκπαιδεύσεις
στις εγκαταστάσεις του(Γράμμου 100, Καστοριά).
Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές ως τις 27 -09-2019.Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του Κέντρου ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ .
Η Υπεύθυνη Κατάρτισης

ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΕΛ.Γ.Ο. ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ Ν.Π.Ι.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ¨ΔΗΜΗΤΡΑ¨ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τ.Κ. : 52100
Τηλ. : 2467082425
Τηλ/πο : 2467082425
Ηλ. Ταχ. :[email protected]