Συνολικά 55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης σε 14 ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ

Ανοικτά παραμένουν 14 προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενους, καθώς και ανέργους, οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, συνολικά 55.489 θέσεις των προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν λόγω δράσεις.

Ο διοικητής ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε ότι, μέσα από τα ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ, «τα οποία, δυστυχώς, δεν γνωστοποιήθηκαν και δεν δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης της απασχόλησης τόσο στους εργοδότες, όσο και στους ανέργους».

«Επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε τις ανοικτές δράσεις απασχόλησης προς κάθε κατεύθυνση, ούτως ώστε, όσοι ενδιαφέρονται, να ενημερωθούν και να επωφεληθούν από αυτές. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ώστε, όσα κριθούν ως λιγότερα αποτελεσματικά, να κλείσουν, σε ένα βάθος χρόνου, που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα φυσικά και να υπάρξουν νέες- ακόμη πιο ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμά τους -δράσεις, με έμφαση στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα και στη νέα επιχειρηματικότητα.

Ο νέος ΟΑΕΔ επιθυμούμε να είναι πιο ευέλικτος, να μπορεί καθημερινά να αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να δίνει τις λύσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και στην ένταξη των αναζητούντων εργασία συμπολιτών μας στην απασχόληση» ανέφερε ο κ. Πρωτοψάλτης.

   Μεταξύ των κυριότερων προγραμμάτων που παραμένουν ανοιχτά και συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ενισχύσεις για την αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, περιλαμβάνονται τα εξής:

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέσεις.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα με 2.129 κενές θέσεις.

– Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές θέσεις.

– Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων, ηλικίας 18 έως 66 ετών, με 1.445 κενές θέσεις.

Ανοικτά Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
Α/ΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑ ΝΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότηταςΟρίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους

του ωφελούμενου με ανώτατο όριο: α. τα 600

16.0005.187ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης β. τα 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γ. τα 800
ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.

 

2Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων 18­29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα6.0002.129Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού

και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

3Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμεν

ους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

20.00018.520Ως ποσό επιχορήγησης

ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως

4Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, 30 έως 49 ετών15.0001.300Από 15 έως 22 ευρώ ημερησίως ανάλογα με τη χρονική διάρκεια ισχύος της κάρτας ανεργίας
5Ενίσχυση της Απασχόλησης αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημέης εργασιας2.0001.950Η επιχορήγηση ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων,

Πάσχα και επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο

με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης

 

6Επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση ανέργων ΑμεΑ, Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες2.2501.550Για κάθε μήνα απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ

μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ για τους μερικώς απασχολο υ μ ένο υ ς.

7Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων,

φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55 έως 67 ετών

5.0003.510Το ύψος της επιχορήγησης

ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και

μη κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως

8Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση δικαιούχων “Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας”10.0008.744Στο πρώτο στάδιο (το υπολειπόμενο διάστημα τακτικής επιδότησης) ως μηνιαία επιχορήγηση για πλήρη απασχόληση ορίζεται αυτό που αναγράφεται στην «επιταγή». Για τους επιχορηγούμενους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το αντίστοιχο επίδομα (200 ευρώ μηνιαίως) και επιπλέον ημερήσιο ποσό 8 ευρώ. Στο δεύτερο στάδιο (στο διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α’ σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν 12 μήνες) η επιχορήγηση ορίζεται στα 360 ευρώ.

 

9Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για

την πρόσληψη ανέργων άνω των 45 ετών

10.0004.024Το ύψος της επιχορήγησης

ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και

μη κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

10Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για

την πρόσληψη ανέργων που είναι

σε μειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών

5.0004.762Το ύψος της επιχορήγησης

ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και

μη κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

11Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας ανέργων,

πρώην αυτοαπασχολουμέν ων με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

5.0001.963Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος
12Πρόγραμμα προώθησης στην Αυταπασχόληση μέσω οικονομικής

ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων 18 έως 66 ετών

10.0001.445Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ

 

13«Πιλοτικές Δράσεις ΚΠΑ2 Ελευσίνας»: Α) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και Β)

Πρόγραμμα προώθησης στην Αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

300271Για πρόσληψη ανέργου από επιχειρήσεις η επιχορήγηση ορίζεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ. Για τους ανέργους που θα δραστηριοποιηθούν ως αυταπασχολούμενοι, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ.
14Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και των Πανελληνίων

Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

320134Η επιχορήγηση για ανέργους έως 25 ετών ανέρχεται στα 22 ευρώ την

ημέρα ενώ για ωφελούμενους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 25 ευρώ

ΑΠΕ