Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου με 15 θέματα

Η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης “ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ”, τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019  και ώρα 18:00 μ.μ.:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού  οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφιση  Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Νεστορίου για το οικονομικό έτος 2020

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης ετήσιας συνδρομής με έντυπα μέσα

ΘΕΜΑ 4ο: ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WIN BANK ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Μετάβαση του Δημάρχου στην Κωνσταντινούπολη στο Πατριαρχείο – Κάλυψη εξόδων μετάβασης και πρόσκληση προς τον Πατριάρχη στο Δήμο Νεστορίου

ΘΕΜΑ 6ο: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2020-2021

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση για τα προγράμματα Δασοπονίας έτους 2020 που συνέταξε η Δ/νση Δασών Καστοριάς

ΘΕΜΑ 8ο: Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Νεστορίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση – Σχέδια Ασφάλειας Νερού» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 2862/11-09-2019 Πρόσκλησης 104

ΘΕΜΑ 9ο: Συμμετοχή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις Προστασίας των υδάτων Δήμου Νεστορίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του προγράμματος αυτού, αναφορικά με τη «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας / Δράσεις προστασίας των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα» στα πλαίσια της υπ’ αρ. πρωτ. 2863/11-09-2019 Πρόσκλησης 105

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 11ο: Πρόγραμμα ανακύκλωσης Δήμου Νεστορίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου GREENPOINT –MOB που χρηματοδοτείται από πρόγραμμα Interreg IPA Cross- border Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020

ΘΕΜΑ 12ο: Κατανομή ποσού 9.895,13 € για την  «κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  έτους 2019 – Β’ Κατανομή»

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων – Μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται με τακτικό μέλος στο Δ.Σ. της εταιρείας

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης υλοτομίας της συστάδας ΔΤ 30 ατομικών αναγκών του Δημοτικού Δάσους Επταχωρίου της Τ.Κ. Επταχωρίου

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη παρατάσεως του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Αρρενών (Β’ Φάση)»