Άργος Ορεστικό: Στο δημοτικό συμβούλιο η πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο Δημοτικό Κατάστημα (Διοικητηρίου 35 Άργος Ορεστικό), την 14η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση πρακτικών των ακόλουθων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: α)  24ης/2019 (ειδικής), β)  25ης (ειδικής) και γ) 26ης/2019 (τακτικής).

2

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη διάρκεια για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

3

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

4

Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη διοικούσα επιτροπή του τοπικού Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ).

5

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  οικονομικού έτους 2020.

6

Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος