Άργος ΟρεστικόΚαστοριάΠροκηρύξεις

Πρόσληψη 6 ατόμων στον Δήμο Άργους Ορεστικού (δίμηνα)

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Pρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας με βαθμίδα εκπαίδευσης ΥΕ οι οποίοι θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αυξημένες ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου οι οποίες έχουν προκύψει πρόσκαιρα λόγω της μη κάλυψης και των τεσσάρων (4) θέσεων μονίμου προσωπικού οι οποίες είχαν προκηρυχτεί για τον Δήμο Άργους Ορεστικού με την υπ’ αριθμ.3 Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω έκτακτου προσωπικού θα αντιμετωπιστεί από την διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Άργους Ορεστικού οικ. έτους 2020 στους Κ.Α. 20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» ποσού 18.000,00 € και ΚΑ 20.6054 με τίτλο : «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσού 7.000,00 €.

Διαβάστε όλη την απόφαση ΕΔΩ

 

 

Back to top button