ΑγροτικάΆργος ΟρεστικόΕκδηλώσειςΚαστοριά

Γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΓΡΟΚΑ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 στα γραφεία του κοινοτικού καταστήματος του οικισμού Λακκωμάτων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης από 01/07/2018 έως 30/06/2019.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση 01/07/2018 έως 30/06/2019.
  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προβλεπόμενη απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 23η Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30.

Λακκώματα , 17 Φεβρουαρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Back to top button