Αναβολή λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Καστοριάς

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη την ΚΥΑ 16838 ΦΕΚ: 783/Β΄/10-03-2020 ανακοινώνεται η αναστολή λειτουργίας των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, μέχρι και τις 24 Απριλίου 2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΗΜΟΣ