Καστοριά

Η συλλογική συνείδηση «γέννησε» το Δημοτικό Νοσοκομείο Καστοριάς (του Πέτρου Μάνου)

Από το 1925,  έτος κατά το οποίο ο Χρ. Δήμου δώρισε το κτίριο για να λειτουργήσει ως Νοσοκομείο, χρειάστηκε να μεσολαβήσουν πολλά χρόνια, μέχρι το 1938, όταν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης για την έναρξη λειτουργίας του.

Για τις λειτουργικές δαπάνες του Νοσοκομείου υπολογίστηκε πως θα απαιτούνταν ποσό 450 χιλ δραχμών. Το 1938, το Υπουργείο «Υγιεινής και Προνοίας 1»  ενέκρινε  πιστώσεις 300 χιλ. δρχ ετησίως. Θα συνέβαλλε επίσης  «ο Δήμος και οι Κοινότητες της επαρχίας Καστορίας», η δωρεά 100 λιρών κατ` έτος του Χ. Δήμου και άλλες δωρεές. Επίσης  «..είχε συλλεγή εν Αμερική δι` εράνου, έν αξιόλογον  ποσόν 80  χιλ. δρχ, ο δε Μπούκο Μάγιο 2 παρέδωκεν ποσόν 100 χιλ δρχ».  Έρανοι, προσφορές και δωρεές γίνονταν όλα τα χρόνια από ιδιώτες και Συλλόγους εντός και εκτός Καστοριάς.

 

Με τα μέσα αυτά και  «την αναγραφήν εις τον δημοτικόν προϋπολογισμόν ποσού 100 χιλ. δρχ, το αδελφοτάτον του Δημοτικού μας Νοσοκομείου αποτελούμενον εκ των κκ Δημάρχου Κ. Γκέρου, Χρ. Φίλιου, Ιατρού, Αργ. Χρήστου και Κ. Χαιρόπουλου, απεφάσισε να αρχίση την λειτουργίαν του Νοσοκομείου, προς το παρόν με 25 κλίνας (τις οποίες προσέφερε ο δωρητής).

»Ειμπορούμεν να είπωμεν  ότι η απόφασις του αδελφοτάτου του νοσοκομείου μας είνε τολμηρά αλλά και επαινούμεν αυτό, διότι βασιζόμενοι εις τας καλάς διαθέσεις των διοικητικών αρχών και εις τον πατριωτισμόν των Καστοριέων  προέβη εις την ως άνω απόφασιν και θα προσφέρη εις τους απόρους πολυτίμους υπηρεσίας.

»Η κοινωνία μας είμεθα βέβαιοι ότι θα παρακολουθήση με στοργήν την εξέλιξιν του  Νοσοκομείου μας και με την βοήθειαν των διοικητικών αρχών και των απανταχού συμπολιτών μας, θα το ίδωμεν συμπληρούμενον και τελειοποιούμενον,  ικανόν διά να θέση βάλσαμον εις τους απόρους συμπολίτας μας της περιφερείας ολοκλήρου.

» Τα πολλά έργα συντελούνται διά πολλών χρημάτων, αλλά συντελούνται ακόμη πρακτικώτερα και καλλίτερα με την καλήν θέλησιν και τον ενθουσιασμόν της κοινωνίας και των επι κεφαλής του ιδρύματος προσώπων.  Ελπίζομεν ότι εφόσον θα λείπουν τα πολλά χρήματα, η καλή θέλησις και ο ενθουσιασμός δεν θα λείψη και ο σκοπός θα επιτευχθή».

1  Εφημ. “Καστορία” αρ. φ. 726/13-2-1938

2  Μπούκο Μάγιο: Εβραϊκής καταγωγής μεγαλοεπιχειρηματίας, σημαντικός ευεργέτης, γεννημένος στην Καστοριά, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε στην κατοχή του εργοστάσιο παραγωγής γυναικείων ειδών στη Ν. Υόρκη.

3  Μητροπολίτης Νικηφόρος (Νικόλαος Παπασιδέρης, 1888-1958). Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν απόφοιτος της  Θεολογικής  Σχολής  της Χάλκης. Χειροτονήθηκε μητροπολίτης Καστοριάς στις 22 Μαρτίου 1936.

Back to top button