Καστοριά

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθεί  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικον. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
2.           Τροποποίηση – διόρθωση της υπ’ αριθ. 23/2020 προγενέστερης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς», ως προς τα στοιχεία Ισολογισμού. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
3.           Έγκριση πρόσληψης προσωπικού τρίμηνης χρονικής διάρκειας στο Δήμο Καστοριάς για κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Δ. Λίτσκα
4.           Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Απόφαση Δ.Ε.Π.

 Η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και η διαδικασία της «δια περιφοράς» συνεδρίασης επιλέγεται για τη λήψη αποφάσεων στα παραπάνω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και β) των με αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 και 18639/16-03-2020 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κίμων Μηταλίδης

 

 

 

 

Back to top button