Σαν σήμερα πριν 100 χρόνια: Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «ΚΑΣΤΟΡΙΑ» 19 Ιουλίου 1920 (του Πέτρου Μάνου)

Λίγες μέρες πριν από την υπογραφή της μεγαλύτερης διπλωματικής επιτυχίας της Ελλάδας και του Βενιζέλου, της Συνθήκης των Σεβρών, η διάχυτη αισιοδοξία της -φιλοβενιζελικής- τοπικής εφημερίδας «Καστορία», του  Θ. Βαλαλά και ο ενθουσιασμός, λόγω και των πρόσφατων στρατιωτικών επιτυχιών, αντικατοπτρίζεται στο πρωτοσέλιδό της.

Κάτω από τη φωτογραφία του Βενιζέλου, σημειώνεται: «Η εικών και μόνη του Έλληνος Πρωθυπουργού θα ηδύνατο να χρησιμεύση ως κύριον άρθρον της εφημερίδος μας. Διότι τι ευγλωτ(τ)ότερον της  εικόνος αυτής, της περικλειούσης όλον το Μεγαλείον του Έθνους και της εγκλειούσης όλας τάς ελπίδας της Φυλής;  Σήμερον ο Έλλην Πρωθυπουργός, νικητής και τροπαιούχος υπογράφει την Τουρκικήν Ειρήνην, ειρήνην δοξάζουσαν την Ελλάδα, ειρήνην ήτις λύει άπαξ διά παντός το Ανατολικόν Ζήτημα, του οποίου η αισία λύσις επετεύχθη κυρίως υπό των ελληνικών όπλων..»

Ταυτόχρονα, διαφαίνεται ένα ενωτικό πνεύμα εκ μέρους της εφημερίδας, σε εποχή βαθέος εθνικού διχασμού, καθώς και η βελτίωση της σχέσης του Βενιζέλου με το νεαρό Βασιλιά Αλέξανδρο Α΄, που είχε τοποθετηθεί στη θέση του πατέρα του Κωνσταντίνου, τον οποίο είχε απομακρύνει η Αντάντ.

Στη στήλη ΖΗΤΗΜΑΤΑ και με τους τίτλους ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ και Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ αναγράφεται:

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ  «Και νέος αδάμας προσετέθη από προχθές εις το Ελληνικόν Κράτος. Η Αδριανούπολις , μεγαλούπολις εκ των σημαντικωτέρων, με τας 150 χιλιάδας των κατοίκων της, τα πλούσια μνημεία της και με Ιστορίαν περιφανεστάτην, αποτελεί από προχθές αναπόσπαστον μέρος της Μεγάλης Ελλάδος».

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ  «Ο νεαρός Βασιλεύς μας δια πρώτην φοράν εδοκίμασε τελευταίως όλα τα μεγαλειώδη θέλγητρα της δόξης και του θριάμβου. Παρακολουθήσας εκ του σύνεγγυς τας επιχειρήσεις του στρατού Του, όχι μόνον εθαύμασε την ακμαιότητα των ανδρών Του, εδοκίμασε αγνώστους Αυτώ μέχρι τούδε συγκινήσεις, εδοκίμασε τα θέλγητρα της δόξης και τους παλμούς του θριάμβου και αντελήφθη άπαξ έτι το μεγαλουργό πνεύμα του πρωθυπουργού του, όπερ εδημιούργησε μίαν Ελλάδα ατέρμονα, περιβρεχομένην υπό πέντε θαλασσών και δεσπόζουσαν εν τη Βαλκανική».

Στην ΕΥΘΥΜΟ ΣΤΗΛΗ κάτω από τον τίτλο Η ΕΒΔΟΜΑΣ, σημειώνεται:

«Σχολιάζεται ο  τόπος που θα υπογραφή η Τουρκική Ειρήνη. Εξελέγη, λέγουν, προς υπογραφήν της Ειρήνης, η πόλις Σεβρ, όπου υπάρχει το κολοσσιαίον εργοστάσιον των φ α γ ε ν τ ι ν ώ ν σκευών. Η λεπτομέρεια αύτη που ετηλεγραφήθη εις όλον τον κόσμον, είνε χαρακτηριστική. Διότι και η Τουρκία κατήντησεν … φ α γ ε ν τ ι ν ό ν σκεύος».

Η εφημερίδα, που διάγει το πρώτο έτος της έκδοσής της, προσθέτει και ένα αυτοαναφορικό- τοπικό σχόλιο:

ΙΣΤΟΡΙΚΗ  «Η παρελθούσα Κυριακή θα μείνη ιστορική δια την πόλιν μας. Διότι δια πρώτην φοράν εξεδόθη εφημερίς. Ολόκληρον την νύκτα του Σαββάτου η Άνω Αγορά εφωτοβόλει από τα φώτα του τυπογραφείου, ενώ ο τηλεγραφικός διανομεύς εκόμιζε διαρκώς τηλεγραφήματα. Το σπουδαιότερον είναι ότι ολόκληρον το φύλλον εστοιχειοθετήθη υπό εργατών καστοριέων, εις τους οποίους εδιδάξαμεν την στοιχειοθεσίαν, την οποίαν εξέμαθον εντός τεσσάρων ημερών. Εις το μέτρον τούτο προέβημεν διότι, ενώ εστείλαμεν και χρήματα προς έλευσιν εργατών εκ Θεσσαλονίκης, ούτοι μας ετροφοδότουν με το σήμερον και το αύριον, μη φανέντες και μέχρι σήμερον έτι. Οπωσδήποτε δια των εντοπίων εργατών εξασφαλίζεται η έκδοσις της εφημερίδος μας.»