Κεκλεισμένων των θυρών σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού με 15 θέματα

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 27η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Άργους Ορεστικού (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) – κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] (ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020), για τη λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’):

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση των πρακτικών της από 01/07/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».

3

Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις και σημάνσεις  στην πόλη του  Άργους Ορεστικού.

4

Μεταφορά έργων του Δήμου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

5

Καθορισμός θέσεων απασχόλησης πρακτικής άσκησης μαθητείας.

6

Ανανέωση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Κέντρο Κοινότητας).

7

Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης.

8

Έγκριση της υπ’ αρ. 27/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. περί ψήφισης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Ιαματικών Λουτρών Αμμουδάρας.

9

Τροποποίηση της υπ. αρίθμ 218/2019 απόφασης του ΔΣ όσον αφορά τον ορισμό του αρμοδίου οργάνου του Δήμου για τη διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

10

Καθορισμός αμοιβής νομικών.

11

Ανάκληση της υπ’ αρ. 190/1997 άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

12

Διοργάνωση του 8ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού μετά από αίτημα της αρμόδιας οργανωτικής επιτροπής.

13

Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

14

Έγκριση εγγραφής – επανεγγραφής παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

15

Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι και οι πρόεδροι  των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Παρακαλούνται οι παριστάμενοι να λάβουν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες και γάντια) καθώς και να τηρούν τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με  την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076/11.07.2020 (ΦΕΚ 2798/11.07.2020 τεύχος Β’), όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459/13.07.2020 (ΦΕΚ 2858/13.07.2020 τεύχος Β’) και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850/17.07.2020 (ΦΕΚ 2948/17.07.2020 τεύχος Β’).

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης  Βακόπουλος