Συστάθηκε και συγκροτήθηκε η Ομάδας Εργασίας, για την υποστήριξη των εξαγωγών και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενους απότους:

1. Βαβλιάρα Γεώργιο, Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
2. Κιάνας Στέργιο, Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης
3. Μακρυγιάννη Μενέλαο, Περιφερειακός Σύμβουλος/Υπεύθυνος – Συντονιστής σε
θέματα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης
4. Καραταγλίδη Χαράλαμπο, εκπρόσωπο Επιμελητηρίου Καστοριάς
5. Παπατέρπου Λιάνα, εκπρόσωπο ΑΝΚΟ/Ευρωπαϊκό Δίκτυο στήριξης επιχειρήσεων
6. Ράμμο Νικόλαο, εκπρόσωπο της εταιρίας Alfa Pastry
7. Πιτένη Δημήτριο, εκπρόσωπο της εταιρίας Pitenis Bros S.A
8. Βάμβα Ιωάννη, εκπρόσωπο της εταιρίας BAMBAS FROST
9. Σαββίδη Λάζαρο, εκπρόσωπο της εταιρίας Fur fashion Expert
10. Βούρκα Αφροδίτη, εκπρόσωπο της εταιρίας Αφοι Βούρκα ΕΠΕ
11. Χλιάπα Μιχάλη, εκπρόσωπο της εταιρίας ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε
12. Κουρέλλα Σωκράτη, εκπρόσωπο της εταιρίας Κουρέλλας Α.Ε
13. Φωτιάδη Τρύφων, εκπρόσωπο της εταιρίας Arosis
14. Τυριακίδη Βασίλειο, εκπρόσωπο της εταιρίας B&T Composites
15. Ιατρίδη Άγγελο, εκπρόσωπο της εταιρίας Κτήμα Άλφα
16. Μπουλοκώστα Ιωάννη, Υπεύθυνος Εξαγωγών

Αντικείμενο της Ομάδας

 Η δημιουργία στρατηγικής εξαγωγών και εξωστρέφειας της Π.Δ.Μ, η προώθηση των επιχειρήσεων, των μελών και των προϊόντων στη διεθνή αγορά και η διεθνής προβολή της εικόνας της περιφέρειας (regional branding)
 Η στήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων μέσω δημιουργίας του «καλαθιού προϊόντων
Δυτικής Μακεδονίας»
 Η Δημιουργία & Διαχείριση εξαγωγικού μάρκετινγκ και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (marketing, branding, προϊοντική συσκευασία, ιστοσελίδα, καταλόγους προϊόντων)
 Ο Συντονισμός κοινής συμμετοχής των μελών σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές
 Η παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής δικτύωσης με τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στο εσωτερικό με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα και την σύναψη επαφών με επενδυτές και επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Επικοινωνία με προξενεία, επιμελητήρια και εμπορικά τμήματα χωρών
 Συμβουλευτική στήριξη και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία στις επιχειρήσεις με
στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές
 Η οργάνωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής και προώθησης προϊόντων σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς και επιχειρήσεις καθώς και δράσεις διεθνούς marketing
 Ο έλεγχος του όγκου και του ρυθμού των εξαγωγών μέσα από συγκεκριμένους δείκτες,
η σύνταξη και η διαχείριση του Ειδικού Μητρώου Εξαγωγικών Επιχειρήσεων της Π.Δ.Μ
 Η τόνωση των δεσμών και των σχέσεων της Π.Δ.Μ με τους ομογενείς του εξωτερικού
 Η κατασκευή και η λειτουργία διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας
 Οι Τακτικές συναντήσεις των μελών για ανταλλαγή απόψεων επαφών και ενημερώσεων
για τις νέες εξελίξεις- Ανάπτυξη συνεργειών

Λοιπά θέματα λειτουργίας:
 Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο κ. Βαβλιάρας Γεώργιος, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
 Η ομάδα θα συνεδριάζει τακτικώς ανά τρίμηνο μετά από Πρόσκληση του Προέδρου της.
 Η ομάδα θα αποτελείται από τα τακτικά μέλη αλλά δύναται να συμμετέχουν και έκτακτα μέλη (χωρίς δικαίωμα ψήφου), μετά από πρόσκληση του προέδρου
 Με απόφαση Περιφερειάρχη δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση της ομάδας ως προς τον αριθμό και τη σύνθεσή του