Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ανά Περιφερειακή Διεύθυνση στη Δυτ. Μακεδονία

 

 

 

 

 

 

 Αυτοί είναι οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στη Δυτική Μακεδονία

kozan.gr