Τρεις προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Το υπουργείο πολιτισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 2: Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες του έργου Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα περιοχής Δασυλλίου-Σκάλκης- Άργους Ορεστικού- Δήμου Άργους Ορεστικού με κωδικό MIS 5008047 για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
ΠΕ Αρχαιολόγων 2 θέσεις Άργος Ορεστικό Καστοριάς
ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών, με εξειδίκευση σε ανασκαφικές εργασίες 1 θέση Άργος Ορεστικό Καστοριάς
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected]
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 25, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Βάγιας Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200),
γ) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μητροπόλεως 25, 52100, Καστοριά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ 2467088200),
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 19/08/2020 έως 25/08/2020). Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ
diorismos.gr

κοινοποίηση

shares