Μία θέση εργασίας στον Δήμο Καστοριάς

Ο δήμαρχος Καστοριάς ανακοινώνει την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας  τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, ως εξής:

Ανακοίνωση

Αίτηση πρόσληψης-υπεύθυνη δήλωση