Η δημοπρασία της Saga Furs Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με θετικά μηνύματα

Η δημοπρασία Σεπτεμβρίου της SagaFurs ξεκίνησε με την προσφορά 734,000 White Pearl mink γουνοδερμάτων. Παρά την δύσκολη συγκυρία της αγοράς, υπήρχαν περισσότεροι από 60 ενεργά συμμετέχοντες αγοραστές στην αίθουσα δημοπράτησης, γεγονός που δεν έχουμε δει σε καμιά ζωντανή δημοπρασία από την αρχή ακόμη της πανδημίας του κορονοιού.

Η SagaFursκατάφερε να πούλησε το 80% των θηλυκών WhiteVelvet,ενώ τα White και Pearl πουλήθηκαν σε ποσοστό σχεδόν 100%. Οι τιμές παρέμειναν σε μη ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά οι πωλήσεις αυτές καθ’ αυτές είναι θετικό στοιχείο και εκτιμώνται από τον κλάδο. Σε ορισμένα τμήματα των συγκεκριμένων γουνοδερμάτων, οι τιμές υπήρξαν ανοδικές, συγκρινόμενες με τις πρόσφατες διεθνείς δημοπρασίες. Η Κίνα υπήρξε κυρίαρχος αγοραστής με υποστήριξη από την Τουρκία, κυρίως στα αρσενικά.

Η προσφορά των 729,000 Silverbluemink,πουλήθηκε σε υψηλά ποσοστά και τα SilverblueVelvetfemalesπουλήθηκαν σε ποσοστό 90%. Επιπρόσθετα, η προσφορά των Sapphire, μοναδικώνNorthAmericanmutationminkκαι των 32,000 BlueIrisπουλήθηκαν σε ποσοστό σχεδόν 50%. Και εδώ κυριάρχησε η Κίνα με ισχυρή υποστήριξη από την Τουρκία στα αρσενικά.

Ζήτηση για τις Βορειοαμερικάνικες συλλογές

Τα αρσενικάBLACKGLAMAπουλήθηκαν κάτω από έντονο ανταγωνισμό και πέτυχαν 70% πωλήσεις. Κύρια αγοράστρια χώρα ήταν ηΚίνα, με υποστήριξη από την Ελλάδα. ΟιταξιδιωτικοίπεριορισμοίκαιηέλλειψηυποστήριξηςαπότηνΚορέα,είχαν ως αποτέλεσμα την χαμηλή ζήτηση θηλυκών. Πρέπεινασημειωθείότιοιτιμέςτωνδερμάτωναυτώνπαραμένειπάραπολύχαμηλή.

Η Βόρειο-αμερικάνικη συλλογή των mink πωλήθηκε σε ποσοστό σχεδόν 100% σε μια αρκετά δραστήρια αίθουσα. ΤαPastelsκαιMahoganyπωλήθηκανσευψηλάποσοστάστηνΚίναμετηνυποστήριξητηςΤουρκίας.

Κατάτιςτρειςπρώτεςημέρεςδημοπράτησης, ηSagaFurs πούλησε περισσότερα από 2 εκατομ. μινκ.

Η προσφορά των 621,000 αρσενικών Brownminksπουλήθηκε σε ποσοστό 70%, με την συλλογή κανονικής ποιότητας να πωλείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.Οι συλλογές  κανονικής ποιότητας Mahoganyκαι Blackεπίσης πουλήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά από τα Browns.

ΤαPalominoπουλήθηκαν σε μεγάλα ποσοστά, κυρίως οι θηλυκές συλλογές, ενώ οι αρσενικές συλλογές πέτυχαν μικρότερα ποσοστά πωλήσεων κυρίως στην κλασική συλλογή.

ΤαΕυρωπαϊκάθηλυκάπουλήθηκανμετονίδιοτρόποπουπουλήθηκαντα αρσενικά γουνοδέρματα. Κυρίαρχη αγορά ήταν η Κινεζική, με υψηλά ποσοστά αγορών velvet τύπων, ενώ οι κλασικοί τύποι είχαν μικρότερα ποσοστά πωλήσεων.

ΤαCrossminkπωλήθηκανκυρίωςστηνΚίναμευποστήριξη από ευρωπαίους αγοραστές, κυρίως Τουρκία και Ελλάδα.

Μεγαλύτερα ποσοστά πώλησης είχε το SilverCrossμε ποσοστό 70%.

Οι πωλήσεις συνεχίζονται με τα breeders.

shares