Καστοριά

Υποβλήθηκε η Αίτηση Χρηματοδότησης για τη Σήραγγα της Κλεισούρας προϋπολογισμού 71.737.000 ευρώ

Το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για την ένταξη του έργου  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Στις 30 Δεκεμβρίου 2020 υποβλήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογράψει με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,  η αίτηση χρηματοδότησης (τεχνικό δελτίο με τα συνοδά έγγραφα)  του έργου “Κατασκευή Επαρχιακής Οδού Καστοριάς–Πτολεμαΐδας: Τμήμα ρέμα Κώτουρη–όρια Νομού Κοζάνης με σήραγγα Κλεισούρας” μέσω της εφαρμογής  Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ), στην πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Η υποβολή αυτή αποτελεί το πρώτο και ουσιαστικό βήμα για την ένταξη του έργου  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και στη συνέχεια στην υλοποίησή του.
Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς-Πτολεμαΐδας στο τμήμα από ρέμα Κώτουρη έως όρια Νομού Κοζάνης συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας Κλεισούρας. Πρόκειται για οδικό τμήμα συνολικού μήκους 10,40 χλμ.., με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 8,0μ., και μήκος της σήραγγας 1.365 μ. Θα υπάρχει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης. Σε περιοχές με κλίση μεγαλύτερη του 6%, έχει προβλεφθεί λωρίδα βραδυπορείας για την κίνηση των βαρέων οχημάτων. Περιλαμβάνονται, επίσης, όλα τα απαιτούμενα έργα σήμανσης, ασφάλισης, φωτισμού, αερισμού, πυρόσβεσης, μικρών τεχνικών, αποχέτευσης/αποστράγγισης κλπ., καθώς  και η κατασκευή δύο οικίσκων ελέγχου

Back to top button