Ενημέρωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρ-τίου 2021 και ώρα 6:00.

ΦΕΚ  1076 – ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ –  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-νευτική δήλωση αυτού,β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 τουν. 4690/2020 (Α’ 104),γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 τουν. 4682/2020 (Α’ 76),στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-νομικών» (Α’ 181),η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-γύης» (Α’ 168), ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),ιστ. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-καιοσύνης» (Α’ 7),ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),ιη. του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

Τεύχος B’ 1076/20.03.2021των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ-τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).6. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμί-σεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδι-κασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 4383).7. Την υπ’ αρ. 147/21886/25.1.2021 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα επι-ζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων στους αγριόχοι-ρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της Αφρι-κανικής Πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους» (Β’ 313).8. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.7.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020-2021» (Β’ 3053), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-χεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.1.2021 (Β’ 190) και ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19752/739/28.2.2021 (Β’ 820) αποφάσεις του Υφυ-πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει.9. Την από 19.3.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.10. Την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτα-κτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.11. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.17697/19.3.2021 βεβαί-ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Άρθρο 1Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προ-στασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου), σύμφωνα με την παρ. 1Β.1Α. α) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσ-σονται: αα) η Περιφέρεια Αττικής, αβ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αγ) οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτί-ας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξαιρουμένου του Δήμου Σκύρου, αδ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αε) οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αστ) η Περι-φερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπεί-ρου, αζ) η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περι-φέρειας Κρήτης, αη) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αθ) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,αι) η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου της Περιφέρει-ας Νοτίου Αιγαίου, αια) οι Δήμοι Καλυμνίων και Λέρου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρει-ας Νοτίου Αιγαίου, αιβ) ο Δήμος Χίου της Περιφερεια-κής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,αιγ) ο Δήμος Ανωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρε-θύμνου και ο Δήμος Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, αιδ) οι Δήμοι Ιωαννιτών και Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, αιε) ο Δήμος Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και ο Δήμος Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αιστ) ο Δήμος Σκιάθου της Περι-φερειακής Ενότητας Σποράδων και ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και

αιζ) οι Δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

1Β. Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής: