Η δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου “Σλαβόφωνοι και Πρόσφυγες” του Ρα­ϋ­μόν­δου Αλ­βα­νού (βίντεο)

Δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Ρα­ϋ­μόν­δου Αλ­βα­νού “ΣΛΑ­ΒΟ­ΦΩ­ΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟ­ΣΦΥ­ΓΕΣ, Κρά­τος και πο­λι­τι­κές ταυ­τό­τη­τες στη Μα­κε­δο­νία του Με­σο­πο­λέ­μου” πραγματοποιήθηκε τη Δευ­τέ­ρα 29 Μαρ­τίου 2021 από το Τμή­μα­ Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψη­φι­α­κών Μέ­σων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ομι­λη­τές:
Δό­μνα Μι­χα­ήλ, κα­θη­γή­τρια Κοι­νω­νι­κής Αν­θρω­πο­λο­γί­ας Παι­δα­γω­γι­κού τμ. Νη­πι­α­γω­γών Παν. Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας,
Γι­ώρ­γος Κόκ­κι­νος, κα­θη­γη­τής Ιστο­ρί­ας και Δι­δα­κτι­κής της Ιστο­ρί­ας, Παν. Αιγαίου,
και ο συγ­γρα­φέ­ας, Ρα­ϋ­μόν­δος Αλ­βα­νός, ιστο­ρι­κός, επι­στη­μο­νι­κός συ­νερ­γά­της τμ. Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψη­φι­α­κών Μέ­σων Παν. Δυ­τι­κής Μα­κε­δο­νί­ας.
Τη συ­ζή­τη­ση συ­ντό­νι­σε η Ελέ­νη Γε­ρού­ση, Δρ Φι­λο­σο­φί­ας Α.Π.Θ.

 

 

shares