Πριν 23 χρόνια: Η συνάντηση της Τάξης 1978 του Ιδιωτικού Σχολείου Καστοριάς

Συνάντηση Τάξης 1978 του Ιδιωτικού Σχολείου Καστοριάς τον Μάιο του 1998

Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας

 

 

shares