Καστοριά

Απογοητευμένη η Ένωση Στρατιωτικών Καστοριάς για τη μη καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου στους υπηρετούντες στο 15ο ΣΠ

Η Ένωσή μας εκφράζει την πίκρα και την απογοήτευση των συναδέλφων που υπηρετούν στο 15ο ΣΠ, από την απάντηση του κ. ΥΕΘΑ που δόθηκε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με το (κα’) σχετικό, μετά από αναφορά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (ιστ’) όμοιο, με την οποία για ακόμη μία φορά [όπως και στα (ια’) έως και (κ’)σχετικά] δεν διαφαίνεται η πολιτική βούληση για την αποκατάσταση της αδικίας που υφίσταται μερίδα στελεχών που υπηρτούν στην περιοχή. Επί όλων των απαντήσεων που έχουν δοθεί στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

α. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού, που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων, υπαγόμενα οργανικά στους οικείους Σχηματισμούς και το Σύνταγμα Πεζικού, που στην Ζώνη Ενέργειάς του περιλαμβάνεται τμήμα της Ζώνης Προκάλυψης, προΐσταται, κατευθύνει, ελέγχει και είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα Προκαλύψεως που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό ή και σε άλλες γενικές διαταγές των Προϊσταμένων του Κλιμακίων.

β. Είναι πασιφανές ότι σύμφωνα με τον ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς ως Μονάδα ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος. Σε ότι αφορά την προκάλυψη όμως, είναι επίσης σαφές ότι με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως», νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της Ζώνης Προκάλυψης, κατά δε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κεφαλαίου Γ, οι Μονάδες Προκαλύψεως περιλαμβάνουν τα Τάγματα και τα Συντάγματα Πεζικού που λόγω διατάξεως αναλαμβάνουν το έργο της ασφάλειας των Συνόρων και των Αμυντικών Τοποθεσιών που εκτείνονται κατά μήκος των Συνόρων. Δεν αναφέρονται πουθενά στο (α) όμοιο οι Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες, οι οποίες  επιτελούν παρόμοιο έργο.

γ. Επί μακρό χρονικό διάστημα, την εκτέλεση υπηρεσίας σε Επιτηρητικά Φυλάκια (Ε.Φ.) της περιοχής, εκτελούν στελέχη του 15ου ΣΠ, που δεν ανήκουν όμως οργανικά στη δύναμη της Μονάδας Προκαλύψεως, τα οποία (στελέχη), όπως αναφέρει το (κβ’) σχετικό παρ.4’ «Σε στελέχη που δεν ανήκουν οργανικά στις Μονάδες Προκάλυψης κάτω των 60 χιλ. από την  έδρα της Μονάδας τους, με μέριμνα του ΑΔΦ και σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται αποζημίωσης (ΗΕΕ)». Πότε θα αποκατασταθεί η συγκεκριμένη αδικία γι’ αυτούς τους συναδέλφους, την ίδια στιγμή που οι υπόλοιποι εκτελούντες τη συγκεκριμένη υπηρεσία λαμβάνουν κανονικά το επίδομα παραμεθορίου;

δ. Επί του κύριου επιχειρήματος που αναφέρεται στα έγγραφα της Ένωσής μας και της Π.Ο.Ε.Σ., στα οριζόμενα, δηλαδή του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α του (α) σχετικού, ότι με τον όρο «Μονάδες Προκαλύψεως» νοούνται τα Συντάγματα και τα Τάγματα Πεζικού, δεν υπάρχει ουδεμία απάντηση. Επίσης, όπως έχει τονιστεί με τα (δ) έως και (ι’) σχετικά, δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση οποιουδήποτε νόμου, παρά μόνο να συμπεριληφθούν στο (γ) όμοιο, θεωρώντας ότι προφανώς από αβλεψία δεν έχουν μέχρι σήμερα εισέτι συμπεριληφθεί και το προσωπικό που υπηρετεί στο 15ο ΣΠ. Υπάρχει η βούληση;

2. Η Ένωσή μας επανερχόμενη για πολλοστή φορά, κατόπιν διαρκούς αιτήματος των μελών μας, προσμένει την άμεση διευθέτηση του θέματος. Το πλήθος άλλωστε των ερωτήσεων και αναφορών που έχουν κατατεθεί από βουλευτές όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου επί του θέματος, δείχνουν και το δίκαιο του αιτήματος. Την ηθική άλλωστε διάσταση του θέματος είχαμε αναδείξει στο (ζ’) έγγραφό μας, αναφέροντας τα διαλαμβανόμενα του (κβ’) σχετικού αρ.22 παρ.1 όπου ορίζεται ότι: «….Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας».

Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (ΕΣΠΕΕΚΑΣ)

Back to top button