Βολές με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής “Δενδροχωρίου”

Στην περίπτωση που µετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής µη διαρραγέντα βλήματα, να µην τα πλησιάζουν και να ενημερώνουν αµέσως τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνοµικές αρχές

Από  τη Στρατιωτική Αρχή ανακοινώνεται ότι, την  ∆ευτέρα 27 Σεπτεµβρίου 2021, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 17:00, την Τρίτη 28 Σεπτεµβρίου 2021, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00, την Τετάρτη 29 Σεπτεµβρίου 2021, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 23:00 και την Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 2021, από ώρα 08:00 µέχρι ώρα 12:00 θα εκτελεστούν βολές µε πραγµατικά πυρά Όπλων Πυροβολικού, στο Πεδίο Βολής «∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙΟΥ» Καστοριάς.

Επικίνδυνη περιοχή, η περικλειόµενη µεταξύ των υψ ΚΟΥΚΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΕΣΟ, υψ ΑΝΑΡΑΧΗ, Χωριό ∆ΕΝ∆ΡΟΧΩΡΙ, υψ ΠΛΑΤΥ∆ΡΟΜΟΣ, υψ ΚΑΣΤΡΑΚΙ (ΒΟΡΕΙΩΣ ΧΩΡΙΟΥ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), υψ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ και υψ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κίνηση ατόµων και ποιµνίων στην συγκεκριµένη ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, για αποφυγή ατυχηµάτων.

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση, που µετά την εκτέλεση των βολών ανευρίσκονται από κατοίκους της περιοχής µη διαρραγέντα βλήµατα, να µην τα πλησιάζουν και να ενηµερώνουν αµέσως τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνοµικές αρχές.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ