Φθορές στο οδόστρωμα της Ε.Ο. Φλώρινας-Καστοριάς – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στο 11ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βίγλας)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

α)Ν.3481/06.

β) Την υπ’ αριθ. 104320/4397 από 28-11-2012 απόφαση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Τα άρθρα 9,10,47 και 52 Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

δ) Την υπ’ αριθ. 59932 από 19-04-2022 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Δ.Τ.Ε. με συνημμένο σ΄ αυτό το υπ΄ αριθ. 61104 από 19-04-2022 έγγραφο της ίδιας Υπηρεσίας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και το υπ΄ αριθ. 2.1.3 Σχέδιο.

ε) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ Β΄ 946/9-7-2003) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.

στ) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 20-05-2011 απόφαση ΥΠΟΙΜΕΔΙ (ΟΜΕΟ-ΣΕΕΟ τεύχος 7).

ζ) Την υπ’ αριθ. Δ.Ο.Υ./277/Φ.252 «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας» – Διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

η) Την υπ’ αριθ. 6028/ 22/841266 από 20-04-2022 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Φλώρινας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ 1ο

– Την έκδοση απόφασης προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στο 11ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βίγλας), και συγκεκριμένα την «εναλλάξ κυκλοφορίας» σύμφωνα με το Τυπικό Σχέδιο 2.1.3 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, επειδή αυτό επιβάλλεται για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας (σοβαρές φθορές στο οδόστρωμα).

ΑΡΘΡΟ 2ο

– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύσουν μέχρι την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας και η αρμόδια υπηρεσία συντήρησης της οδού να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που προβλέπεται για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στην ανωτέρω οδό, σύμφωνα με τα (δ), (ε), (στ) και (ζ) σχετικά.

– Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης, για χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση των μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας και την αποκατάσταση των φθορών του οδοστρώματος, από την ανάρτηση της στο διαδίκτυο (άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.), την τοποθέτηση της εγκεκριμένης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

– Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής