ΓούναΚαστοριά

Στη Βουλή τα αιτήματα του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Γούνας «Ο Προφήτης Ηλίας» – Η απάντηση του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη

Σύμφωνα με ενημέρωση από γουνεργάτες της Καστοριάς, σε απόγνωση βρίσκονται οι συνάδελφοί τους, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Ε.Ε. στην Ρωσία με την έναρξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία αποτελεί τον πρώτο εξαγωγικό προορισμό της ελληνικής γουνοποιίας. Μας τόνισαν οι ως άνω ότι, εξαιτίας των παραπάνω κυρώσεων, οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις της Καστοριάς και της Σιάτιστας κλείνουν η μια μετά την άλλη, με αποτέλεσμα αφενός η ανεργία να πλήττει ανεπανόρθωτα τον κλάδο τους και αφετέρου θα αναγκάσει τους γουνεργάτες της περιοχής τους να εγκαταλείψουν τον τόπο τους ψάχνοντας εργασία.

Ζητούν οι ως άνω τη στήριξη μας και μας μετέφεραν τα αιτήματα του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολουμένων σε Παρεμφερή Επαγγέλματα « Ο Προφήτης Ηλίας» που μεταξύ άλλων είναι τα εξής:

α) να χορηγηθεί ο βασικός μισθός τουλάχιστον για ένα χρόνο για τους ανέργους γουνεργάτες,

β) άμεσα τοπικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας,

γ) εφάπαξ επίδομα στους μακροχρόνια ανέργους,

δ) πρόγραμμα κατάρτισης σε νέα επαγγέλματα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να ενεργήσετε καταλλήλως, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, ώστε να γίνουν αποδεκτά και να υλοποιηθούν άμεσα τα παραπάνω αιτήματα του Σωματείου Εργατοτεχνιτών Γούνας και Απασχολουμένων σε Παρεμφερή Επαγγέλματα «Ο Προφήτης Ηλίας» της Καστοριάς;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο, σχετικά με τη λήψη μέτρων στήριξης των γουνεργατών της Καστοριάς, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Ως προς την τακτική επιδότηση των ανέργων.

Η τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας χορηγείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας σε όλους τους ασφαλισμένους, υπό τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

α) της λύσης ή λήξης της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθρ. 3 και της παρ. 2 του άρθρ. 7 του ν. 1545/85, καθώς και της παρ.1α του άρθρ.5 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης. Σημειώνεται ότι οι αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή τίτλους κτήσης ασφαλισμένοι δεν θεωρούνται άνεργοι σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρ. 3 του ν. 1545/85.

β.i) της πραγματοποίησης τουλάχιστον:

  • 125 ημερών εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ το τελευταίο 14μηνο που προηγείται της λύσης της εργασιακής σχέσης, αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 4 του ν. 1545/85 ή

β.ii) εφόσον πρόκειται για ανέργους που επιδοτούνται για πρώτη φορά, της πραγματοποίησης:

  • των ημερών εργασίας της περίπτωσης β.i. και επιπλέον 80 ημερομισθίων κατ’ έτος στα αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 5 του ν. 1545/85 ή
  • 200 τουλάχιστον ημερών εργασίας από τις οποίες ανά 80 τουλάχιστον κατ’ έτος, στα τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης, μη συνυπολογιζομένων των δύο τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 5 του ν. 1545/85 και

γ) της μη υπέρβασης 400 ημερήσιων επιδομάτων κατά την τελευταία τετραετία που προηγείται της ενάρξεως της επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρ. 6 του ν. 1545/1985, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 39 του ν. 3986/2011 (A΄ 152).

Β. Ως προς τη χορήγηση επιδόματος στους μακροχρονίους ανέργους.

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει επίδομα μακροχρονίως ανέργων, σύμφωνα με την αριθμ. 44137/613/18-12-13 Κ.Υ.Α. ( Β 3253), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης ΙΙΙ της Υποπαραγράφου 1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ( Α 222).

Με το άρθρο 1 “Δικαιούχοι επιδότησης” της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ότι:

“Δικαιούχοι του επιδόματος είναι μακροχρόνια άνεργοι Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Το όριο του εισοδήματος που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο προσαυξάνεται κατά πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (586,08 €) για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας. Ως ανήλικο τέκνο θεωρείται αυτό που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για την εφαρμογή της παρούσης θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό, απαλλασσόμενο, ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή – με εξαίρεση τις αποζημιώσεις απόλυσης – του προηγούμενου από την άσκηση του δικαιώματος οικονομικού έτους του ανέργου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του. Για ενήλικους άγαμους δικαιούχους ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το ατομικό.

Το επίδομα μακροχρονίως ανέργου, το επίδομα ανεργίας, ασθενείας, και μητρότητας δεν λαμβάνονται υπόψη για τον κατά περίπτωση προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης των ορίων ηλικίας της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

Ως μακροχρόνια άνεργοι, δικαιούχοι κατά την πρώτη παράγραφο, θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής 12μηνης επιδότησης λόγω ανεργίας.

Η κατάσταση συνεχούς ανεργίας προκύπτει από τα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι μπορεί να είναι και περισσότερα μέλη της οικογένειας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης».

Γ. Ως προς εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέργων.

Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει οικονομικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α) με την οποία προβλέπεται :

«Σε επιδοτούμενους ή μη ανέργους που δοκιμάζονται ιδιαίτερα από οικονομική ή άλλη αιτία, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ μπορεί να χορηγήσει εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους μέχρι χιλίων (1.000) ευρώ ανά δικαιούχο, ύστερα από απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια για τη χορήγηση αυτήν, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 (ΦΕΚ 200 Α΄).»

Δ. Ως προς την κατάρτιση προγράμματος σε νέα επαγγέλματα.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υφίσταται πρόβλεψη για το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης – επανακατάρτισης σε νέα επαγγέλματα, από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, που θα υλοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καστοριάς.

Με δεδομένο ότι ο Οργανισμός θα υλοποιήσει στο προσεχές μέλλον πολλά έργα κατάρτισης, τόσο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης όσο και άλλων πηγών χρηματοδότησης, ενδέχεται ο νομός Καστοριάς να είναι μια από τις περιοχές που ο ΟΑΕΔ θα προγραμματίσει δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο ΟΑΕΔ αποτελεί το κύριο όργανο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της αντιμετώπισης της ανεργίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο συνιστά αφενός, ως δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ), τη βασική δομή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (EES) 2020, αφετέρου για δράσεις κοινωνικής προστασίας που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.

Η κατάρτιση των προγραμμάτων απασχόλησης:

i. διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (εθνικό και ενωσιακό),

ii. εξαρτάται από τους διαθέσιμους πόρους, και

iii. αποσκοπεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δεν υποκαθιστά τις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας των δικαιούχων επιχειρήσεων οι οποίες εντάσσονται στα προγράμματα.

Τα προγράμματα απασχόλησης, που οι επιχειρήσεις ή οι άνεργοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, είναι αναρτημένα και στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού (www.oaed.gr) και είναι τα ακόλουθα:

  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55- 67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
  • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 9.200 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
  • Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, µε στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
  • Πρόγραμμα απασχόλησης 800 ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 

 

Back to top button