Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Από «κόσκινο» οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις

Στις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις, θα επικεντρωθούν το επόμενο διάστημα οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίνοντας βάρος σ’ αυτές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς είναι αδύνατον να ελεγχθούν μία προς μία, λόγω του τεράστιου όγκου τους.

Η επιλογή των υποθέσεων θα γίνει με «Point System» από τις ειδικές επιτροπές που συστήνονται στα έξι νέα ελεγκτικά κέντρα (ΕΛΚΕ) που δημιουργούνται σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Τα δελτία από καταγγελίες και ελέγχους που δεν ολοκληρώθηκαν και δεν συντάχθηκε έκθεση ελέγχου θα βαθμολογηθούν ανάλογα με το φορολογικό ενδιαφέρον και θα συνταχθεί λίστα με τις υποθέσεις που θα βρεθούν στο στόχαστρο.

Με βάση την κλίμακα της ΑΑΔΕ ο βαθμός 0 αφορά υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, το 1 υποθέσεις απλού η μικρού ενδιαφέροντος, το 2 υποθέσεις με σημαντικό ενδιαφέρον ενώ ο βαθμός 3 θα σημαίνει άμεση και ταχεία επέμβαση από το ελεγκτικό μηχανισμό.

Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα θα δοθεί

  • στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους,
  • σε εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ της περιόδου 2016-2021 και
  • μεταβιβάσεις ακινήτων μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΑΑΔΕ προς τα Ελεγκτικά Κέντρα οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν: στη συμμόρφωση των φορολογούμενων με τη φορολογική νομοθεσία, στον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί, στη βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από το ΕΛΚΕ αλλά και στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων.

Στην «πρώτη γραμμή» των ελέγχων θα βρεθούν και φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ανεξάρτητα εάν ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, πληρούν κριτήρια όπως:

– Η αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.

– Η ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.

– Τα ποσά δαπανών (τεκμηρίων) απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.

– Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

-Σε υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε.

– Στον επανέλεγχο φορολογικών υποθέσεων που ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί, έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.

ΕΡΤ, Ρεπορταζ Κώστας Τσάβαλος

Back to top button